×

Kako je prav: »okoljski« ali »okolijski«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je bolj primerna beseda okoljski ali okolijski. V pravopisu je beseda okolijski, vendar je v SSKJ2 ni. Katero besedo priporočate vi?


  Odgovor:

  Vaše vprašanje se nanaša na rešitev v pravopisnem slovarju SP 2001, kjer so predvideli možnost okolijski, torej tisto, ki sledi vzorcu ladja – ladij – ladijski.

  V dvojinskem in množinskem rodilniku samostalnikov, ki se končujejo na soglasnik + j + samoglasnik (vodja, ladja, okolje), se v sklop dveh soglasnikov praviloma vrine neobstojni samoglasnik i (npr. vodjavodij, ladjaladij, okoljeokolij; o tem več v SP 2001, točka 738). Tak i sploh šele omogoči izgovor teh oblik: vodij, ladij, orodij, soglasij, dvoumij. Oblik ladj, ladjski ipd. ne moremo izgovoriti in so zapisane nepravilne.

  Zaradi sistemskega pravila so tudi v sklopa lj in nj nekdaj vrivali neobstojni i, kot utemeljuje SP 2001 v točki 738, »samo v primerih, ko se zavedamo izpeljave iz samostalniške podstave na l ali n, in sicer s priponskim obrazilom -je«, npr. ostenje (čisto jasno iz stena), okolje (iz okol-) in vesolje (iz ?). Ker se nam ta, besedotvorna utemeljitev i-ja danes ne zdi več odločilna, saj je lahko nejasna in vprašljiva, jo je nadomestila utemeljitev o izgovorljivosti soglasniškega sklopa: če lahko brez težav izgovorimo oblike in izpeljanke okolj in okoljski, vesolj in vesoljski, ostenj ipd., i-ja v njih ni treba pisati. Dvojnico okolj in okolij navaja druga izdaja SSKJ (2014). Prav tako je sistemskemu pravilu prilagojena oblika vesolij je bila ugotovljena po Gigafidi. Obliki okolj in okoljski priporočamo, ker sta izgovorljivi. Pri ladja, večglasje, močvirje, tromostovje, dvopičje ipd. je, kot rečeno, drugače: brez i-ja v rodilniku dvojine/množine in v morebitni pridevniški izpeljanki ne gre. – Za rodilnik dvojine/množine samostalnikov, kot je zemlja, velja drugačno pravilo, ki tule ni zajeto.

  Opisano odstopanje ni osamljeno. Pri tvorbi pridevnika lahko pride tudi do drugačnega preoblikovanja: iz samostalnika podeželje (rod. dv./mn. podeželj in podeželij) izpeljani pridevnik podeželski je izgubil tako vrinjeni i kot tudi drugi zvočnik j.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (januar 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.