×

Imena večbesednih srednješolskih predmetov, maturitetnih predmetov in kurikularnih področij
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali se vsi srednješolski predmeti pišejo z malo začetnico - tudi večbesedni strokovni moduli v poklicnih in strokovnih izobraževalnih programih, denimo igre za otroke, kurikulum oddelka v vrtcu, pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju ... Navadeni moduli so obvezni strokovni moduli, ki jih pojajo vse šole, ki izvajajo program predšolska vzgoja. Gospa Lengar Verovnik je v svojem odgovoru, podanem marca 2018, zapisala, da se "poimenovanja vseh šolskih predmetov -- ne glede na to, ali so obvezni ali izbirni -- zapisujejo z malo začetnico", iz česar bi lahko sklepal, da se zapisujejo z malo. Gospa Dobrovoljc pa je v maju 2012 zapisala, da "imena osnovno- in srednješolskih predmetov (matematika, fizika, slovenščina) večinoma pišemo z malo začetnico, saj so povsem homonimna z imeni ved (matematika) oziroma drugih občnoimenskih pojavnosti (jezikov ipd.). Tega za imena predmetov na univerzitetni stopnji pogosto ne moremo več trditi, saj nastopajo taka imena največkrat v značilnih lastnoimenskih položajih, tj. v vlogi imenovalniškega prilastka ob občnoimenskem jedru [...]. [...] To postane še očitneje, ko dobijo predmeti povsem unikatna imena, pri katerih je skorajda nemogoče izpustiti ta občnoimenska jedra." Iz zapisanega se torej zdi, da igre za otroke nimajo (predmet igre za otroke nima) enakega položaja kot slovenščina ali fizika, četudi gre za srednješolski predmet oziroma strokovni modul, temveč se bolj bliža unikatnim imenom, ki so sicer značilna za nadaljnje ravni izobraževanja.

  Srednje šole ponujajo v okviru odprtega kurikula tudi strokovne module, ki jih zaposleni strokovni delavci in delavke razvijejo same (in se izvajajo samo na eni šoli), denimo pripovedovanje zgodb, otrok in pes, znakovno sporazumevanje z malčki ... Se tudi ti predmeti pišejo z malo? Gospa je v že navedenem odgovoru zapisala, da so "posamezni predmeti na fakultetah »last« posameznih študijskih programov in zato lastna imena, pisana z veliko začetnico." Lahko njen odgovor, vezan na začetnice študijskih predmetov, ki so last študijskih programov, uporabimo tudi v primeru izvirnih srednješolskih strokovnih modulov, ki jih izvaja določena šola?

  Nadalje me zanima, ali to velja tudi za imena maturitetnih predmetov pri poklicni poklicni maturi, denimo vzgoja predšolskega otroka, izpitni nastop in zagovor. Izpite iz navedenih maturitetnih predmetov opravljajo vsi maturanti in maturantke, ki s poklicno maturo zaključujejo program predšolska vzgoja.

  Navsezadnje pa me zanima še, kako se zapisujejo imena kurikularnih področij, ki jih določa nacionalni Kurikulum za vrtce (1999). Kurikulum jih sicer na str. 25 našteje in zapiše vsa z malo začetnico: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika. Morda podam konkreten primer zapisa: "Vzgojiteljica je v ospredje postavila zlasti cilje s področja gibanja." Še drug primer: "Menim, da bi v skupini morali več časa nameniti ciljem narave."


  Odgovor:

  Iz vaših opisov in utemeljitev lahko razberem, da gre pri strokovnih modulih, ki jih strokovni delavci in delavke razvijejo sami, za podobno unikatne oziroma avtorske predmete kot pri univerzitetnih predmetih. Tudi imena vseh drugih strokovnih modulov (ki niso klasični predmeti, če prav razumem Podlage za pripravo izobraževalnih programov) so bolj podobna poimenovanjem fakultetnih predmetov kot poimenovanjem siceršnjih osnovno- in srednješolskih predmetov. Velika začetnica je pri strokovnih modulih s tega vidika torej utemeljena.

  Vprašanje pa je, ali je s čisto praktičnega vidika dejansko smiselno razlikovati med splošnimi predmeti in strokovnimi moduli kot posebne vrste "predmeti" -- konkretno npr. v urniku, ki ga šola sestavi za dijake. Po tej logiki bi namreč morali ene pisati z malo (matematika, slovenski jezik ipd.), druge z veliko (Pripovedovanje zgodb, Otrok in pes ipd.). Dejansko tudi med fakultetnimi predmeti nimajo vsi unikatnih imen -- predmet z imenom Statistika najbrž obstaja na več fakultetah (je pa vsebina lahko bistveno drugačna), vendar se po dogovoru imena vseh predmetov pišejo z veliko začetnico.

  Praksa na spletnih straneh konkretnih šol kaže, da v seznamu predmetov in urniku vse predmete pišejo z veliko začetnico, kar je mogoče upravičiti s tem, da razumejo vsako polje (npr. v urniku) ali vrstico kot samostojno enoto, besedilo v njem pa kot samostojno poved. To seveda ne rešuje dileme, kako predmete in strokovne module zapisovati v vezanem besedilu -- kot že rečeno, se lahko odločite za razlikovanje med predmeti in moduli tudi na ravni začetnice.

  Drugače je pri področjih v vrtcu, kjer niti ne moremo govoriti o "predmetih" ali vsaj zaokroženih učnih enotah, saj so vsebine o jeziku, matematiki naravi, družbi ... vpete v vsakodnevne dejavnosti. Zato se poimenovanja tudi uporabljajo ob samostalniškem jedru (področje gibanja), medtem ko je opust takega jedra vezan na komunikacijo znotraj stroke, tj. med posamezniki, ki tak opust prepoznajo (cilji narave = cilji na področju narave).

  Tina Lengar Verovnik (januar 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.