×

Dovršnik ali nedovršnik ob prevajanju iz angleščine
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je kot prevod angleškega glagola v nedoločniku priporočljivo slovenski prevod zapisati v dovršni ali nedovršni obliki, npr.:

  to slam – loputati ali zaloputniti
  to snuggle – stiskati se ali stisniti se


  Odgovor:

  Načeloma velja, da se lahko angleški glagoli v slovenščino prevajajo z dovršniki in nedovršniki. To se pokaže tudi pri opazovanju angleških nedoločnikov in njihovih prevedkov v Angleško-slovenskem vzporednem korpusu TRANS5. V spodnji tabeli je navedenih nekaj primerov angleških povedi, ki vsebujejo angleška glagola walk 'hoditi' in write 'pisati', z njihovimi slovenskimi prevedki.

  Vir zgleda Angleščina Slovenščina
  Pragmatika legitimizacije (2001; znanstvena monografija) A significant number of pupils had to walk the same distance to school anyway: refugee children living with relatives in the town could not attend the local schools either and had to walk to the center. Veliko število učencev je moralo tako in tako vsak dan prehoditi to razdaljo; tudi begunski otroci, ki so živeli pri sorodnikih v mestu, niso smeli hoditi v lokalne šole in so morali pešačiti do centra.
  1984 (1983; roman) They had left the clearing and were wandering again through the chequered shade, with their arms round each other's waists whenever it was wide enough to walk two abreast. Zapustila sta jaso in se spet sprehajala skozi spreminjasto senco, objeta okrog pasu, kadar je bilo dovolj prostora, da sta lahko hodila vštric.
  1984 (1983; roman) He told her of the strange intimacy that existed, or seemed to exist, between himself and O'Brien, and of the impulse he sometimes felt, simply to walk into O'Brien's presence, announce that he was the enemy of the Party, and demand his help. Povedal ji je o čudni zaupnosti, ki vlada, oziroma se zdi, da vlada, med njim in O'Brienom in o nagibu, ki ga včasih občuti, da bi kratko in malo stopil k O'Brienu, naznanil, da je sovražnik Partije in ga prosil za pomoč.
  Namestitev in začetek dela z Linuxom (priročnik) Only when you start to write shell scripts or use advanced features of a shell do the differences between shell types begin to matter. Le kadar začnete pisati lupinske skripte ali uporabljati napredne značilnosti lupine, igrajo vlogo razlike med različnimi tipi ukaznih lupin.
  Namestitev in začetek dela z Linuxom (priročnik) Remember to write the table before you quit. Ne pozabite napisati tabele na papir, preden zaključite.

  Angleški nedoločniki se torej lahko prevajajo s slovenskimi dovršniki ali nedovršniki. Seveda pa ni nujno, da je angleški nedoločnik v slovenščino preveden z nedoločnikom; pogosto se namreč prevaja tudi z določno glagolsko obliko. Pri izbiri ustreznega vida v slovenščini je treba upoštevati pravila, ki veljajo za rabo vidskih parov v slovenščini (npr. za t. i. faznimi glagoli se v slovenščini uporabljajo nedovršni glagoli [start to write – začnete pisati], glagol walk se lahko v angleščini rabi kot neprehodni glagol, ki se v slovenščino prevaja z neprehodnim nedovršnim glagolom [walk to the center – pešačiti do centra], ali kot prehodni glagol, ki se v slovenščino pogosto prevaja kot prehodni dovršni glagol [walk the same distance – prehoditi to razdaljo]).
  Opozoriti je treba, da so pravila za rabo vida v slovenščini precej zapletena, v nekaterih primerih je mogoče brez večje spremembe pomena povedi uporabiti nedovršnik ali dovršnik (prim. npr. poved iz korpusa Gigafida: Hodil je kakšen kilometer in pol, ko je pred sabo zagledal kmetijo in taisto poved, v kateri je nedovršnik zamenjan z dovršnikom: Prehodil je kakšen kilometer in pol, ko je pred sabo zagledal kmetijo; v konkretnem primeru pa se spremeni skladenjska vloga zveze kakšen kilometer in pol: v prvi povedi je v vlogi prislovnega določila količine prostora/poti, v drugi povedi pa v vlogi predmeta).

  V zvezi z navajanjem dovršnikov in nedovršnikov v dvojezičnih slovarjih je povedna tudi odločitev avtorjev Velikega angleško-slovenskega slovarja Oxford (2005, Gabrovšek idr.), ki v Zasnovi slovarja (str. XXXIII) pojasnjujejo, da so angleški glagoli načeloma prevedeni z dovršnikom, ki velja za neoznačeno obliko. Če dovršnik in nedovršnik kot ustreznici nista pomensko enakovredna, so avtorji navedli le pomensko ustreznejšo obliko. V zgledih rabe so dovršniki in nedovršniki zastopani uravnoteženo.
  Na vaše vprašanje je zato težko podati enoznačen odgovor. Pri prevajanju angleških nedoločnikov v konkretnih besedilih zato upoštevajte sobesedilo in presodite smiselnost rabe dovršnika ali nedovršnika. V dvojezičnem slovarju je vsaj načeloma možno kot ustreznici navajati tako dovršnik kot nedovršnik, če seveda oba pomensko ustrezata angleškemu glagolu.

  Mitja Trojar (februar 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.