×

Angleško »quantifiers«, slovensko pa ...
 • Vprašanje:

  V angleščini je slovnična kategorija quantifiers: all, neither, either, both, none ...

  Kako se imenujejo ti zaimki v slovenščini?


  Odgovor:

  V slovenščini med količinska določila oz. t. i. kvantifikatorje uvrščamo količinske zaimke (npr. celostni: oba, oboj, vsi; nikalni: nič, noben; mnogostni: marsikateri, mnog). Med kvantifikatorje sodijo tudi števniki (npr. dva, tri) in nedoločni števniki (npr. mnogo), ki so poseben tip količinskih števnikov. Za slovensko dvojino se npr. v angleščini uporabljata kvantifikatorja two ‘dva/dve’ ali both ‘oba/obe’, npr. two arms/hands ‘dve roki’, both legs/feet ‘obe nogi’ (prim. v delih T. Jakop: The dual in Slovene dialects, 2008, 3–4; T. Jakop: Use of dual in standard Slovene, colloquial Slovene and Slovene dialects, 2012, 115, 119, 122).

  Zaimke both, neither in either v angleščini uporabljamo torej, ko govorimo o paru (npr. dve osebi, dva predmeta ipd.), npr.:

  • Both glasses are empty. ‘Oba kozarca sta prazna.’;
  • Give me either hand ‘(Po)daj mi katero koli roko.’;
  • Neither chair is very comfortable '‘Noben (niti eden niti drugi) od (dveh) stolov ni preveč udoben.’

  Kvantifikatorje all, neither, either, both, none bi v slovenščino prevedli kot vse/vsi, noben/nobeden (od dveh), kateri koli (od dveh), oba/obe oz. oboje in nič: vse in oba oz. oboje sta torej celostna zaimka, noben in nič sta nikalna samostalniška zaimka, katerikoli pa je oziralni vrstni pridevniški zaimek, in sicer v oziralnopoljubnostnem pomenu (prim. Toporišič: Slovenska slovnica, 2004).

  Tjaša Jakop (februar 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.