×

Prevodi letalskih izrazov
 • Vprašanje:

  Ali obstajajo slovenski prevodi sledečih angleških izrazov, ki se uporabljajo v letalstvu: Yaw, Pitch, Roll?


  Odgovor:

  V Letalskem razlagalnem slovarju (Dominik Gregl, samozaložba, 2009) je za angl. roll naveden termin valčkanje 'akrobacija, pri kateri se letalo valja po zelo strmi vodoravni vijačnici'. Angleška termina yaw in pitch v tem slovarju nimata slovenskega ustreznika. Po dosegljivih virih na spletu ustaljenih slovenskih izrazov za te angleške termine še ni.

  Morda koristi podatek iz Terminološkega slovarja avtomatike, ki nastaja na Sekciji za terminološke slovarje ISJ. Slovar namreč vsebuje tudi termin nagib-naklon-odklon (angl. roll-pitch-yaw), ki pomeni 'trojica kotov, s katerimi določimo orientacijo predmeta v prostoru'. To pomeni, da bi roll lahko prevedli z nagib, pitch z naklon in yaw z odklon. Ti termini sicer sodijo na področje robotike.

  Mojca Žagar Karer (december 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.