×

Glagolske besedotvorne in druge dvojnice
 • Vprašanje:

  Mene pa zanima, kako je z več (v nadaljevanju navedenimi) zelo podobnimi izrazi -- so to sopomenke (in če da, katero od njih je bolj priporočljivo uporabljati) ali pa imajo različne pomenske odtenke?

  1. sistemizirati/sistematizirati,

  2. optimirati/optimizirati/optimalizirati,

  3. maksimirati/maksimizirati,

  4. minimirati/minimizirati;

  5. piramidalen/piramidast/piramiden.


  Odgovor:

  1. sistemizirati/sistematizirati

  Oba glagola pozna že SSKJ in ju obravnava kot sopomenki. Sopomenskost potrjuje tudi sodobno gradivo, saj imata glagola v celoti prekrivno besedilno okolje. Omenimo le manjšo razliko, ki so jo opazili sestavljavci SSKJ, današnja raba pa je ne potrjuje: SSKJ opozarja, da sta oba glagola kolokabilna s samostalniki gradivo, znanje, v zvezi s terminologizirano stalno besedno zvezo delovno mesto pa je priporočljivejši glagol sistemizirati, torej sistemizirati delovno mesto, in ne sistematizirati delovno mesto.

  2. optimirati/optimizirati/optimalizirati

  SSKJ navaja le glagol optimalizirati, Slovar novejšega besedja (2012) pa navaja kot sopomenki tudi optimizirati in optimirati. Pomenska razlaga pri vseh treh je prekrivna: narediti, da kaj postane glede na dane možnosti najugodnejše, najboljše.

  Čeprav se v besedilnem korpusu Gigafida pojavlja zadnja različica glagola (tj. optimalizirati) najpogosteje v zvezi s samostalnikom koda, je v spletnih besedilih (morda pod vplivom SP 2001) prevladujoča zveza optimizirati kodo. (Če v iskalnik Google vpišete optimalizirati kodo, vam ta na osnovi statističnega izračuna pojavljanja predlaga iskanje po zvezi optimizirati kodo.)

  Med obstoječimi sopomenskimi glagoli je torej optimizirati najbolj razširjen, najbolj uveljavljene pa so tudi samostalniške izpeljanke iz tega glagola (npr. optimizacija).

  3. maksimirati/maksimizirati

  Medtem ko naši normativni oz. informativno-normativni slovarji poznajo le varianto maksimirati, je v rabi tudi, a manj pogosto, prisotna tudi sopomenska različica maksimizirati. Med njima ni druge razlike kot ta, da druga še ni standardizirana.

  4.** minimirati/minimizirati**

  Glagol minimizirati je precej bolj razširjena različica od minimirati, njuno besedilno okolje pa je prekrivno. Obe glagolski dvojnici sta bili normirani že v Slovenskem pravopisu 2001, pri tem je edino minimizirati poleg pomena 'zmanjšati do najmanjše stopnje' razvil tudi pomen 'pripisovati manjši pomen komu/čemu'. Sodobna raba te razlike ne prepozna več in tudi pri glagolu minimirati opažamo drugi pomen.

  5. piramidalen/piramidast/piramiden

  Kaj pravi gradivo?

  Gigafida

  piramidalen 334 (struktura, oblika, sistem, tempelj)

  piramidast 412 (streha, oblika, pilovec, vrh)

  piramiden 957 (shema, sistem, igra, hranilnica)

  In kaj pravi SSKJ?

  piramidalen ... 'knjižna oblika za piramidast': struktura, oblika, sistem, tempelj

  piramidast ... 'ki ima obliko piramide': grič, tempelj, krošnja, klobuk

  piramiden ... 'nanašajoč se na piramido': površina; 'piramidast' streha, krošnja, šotor

  Vse oblike, od katerih sta (sodeč po opisu v SSKJ) prvi dve sopomenki, besedotvorni varianti, tretja pa je kot pridevnik drugega tipa, tj. vrstni, sopomenska le v enem od pomenskih odtenkov ('ki ima obliko piramide'), so vključene že SSKJ. Sodobno gradivo v korpusu Gigafida izkazuje precej spremenjeno kolokabilnost pri pridevniku piramiden (piramidni), tj. piramidna igra, kar priča o pomenskem premiku, ki ga bo treba v nastajajočih slovarjih še evidentirati.

  Helena Dobrovoljc (december 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.