×

Katera oblika je za izražanje bolj primerna: »po moje« ali »po mojem«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, katera oblika je za izražanje mnenja bolj primerna: po moje ali po mojem.


  Odgovor:

  Zveza po mojem je pravzaprav krajša oblika zveze, s katero najpogosteje izražamo mnenje, saj v zvezi po mojem prihaja do izpusta ene od sestavin, in sicer samostalnika, ki sledi pridevniku moj (po mojem kaj?). Če pogledamo v zbirko besedil Gigafida, ugotovimo, da je najpogostejša zveza s samostalnikom mnenje (po mojem mnenju, 17.802 zadetkov), sledijo zveze s samostalnikom ocena (po moji oceni, 2375 zadetkov), izkušnja (po moji izkušnji, 1125 zadetkov), prepričanje (po mojem prepričanju, 1078 zadetkov). Če iščemo zveze brez samostalnika, dobimo nekaj več kot 12.000 zadetkov, kar kaže, da je pogostejši zapis zveze s samostalnikom.

  Zveza, ko ji ne sledi samostalnik, se večinoma pojavlja v forumskih besedilih oz. komentarjih in v citiranih prvotno govorjenih besedilih. V teh okoliščinah je pričakovano izpuščanje delov besednih zvez, ki jih lahko kljub izpustu prepoznamo, razberemo (v vašem primeru je to izpuščanje samostalnika mnenje), v drugih okoliščinah pa izpuščanje lahko deluje zaznamovano. Tudi v zbirki akademskih besedilih je razmerje močno v prid rabi zapisa po mojem + samostalnik (1 : 16).

  Podobni zvezi sta tudi zvezi za tretjo osebo ednine – po njegovem/njenem + (samostalnik). V Gigafidi je zveza za tretjo osebo ednine, ko ji sledi samostalnik (nekaj manj kot 55.000 zadetkov, ko je v zvezi bodisi samostalnik mnenje bodisi samostalnik prepričanje), precej pogostejša od zveze brez samostalnika (nekaj manj kot 30.000 zadetkov). Zveza brez samostalnika se najpogosteje pojavlja v publicističnih besedilih, sledijo forumska besedila oz. komentarji.

  V slovarskem sestavku moj v Slovenskem pravopisu 2001 je zveza po mojem označena kot praktičnosporazumevalna, kar poenostavljeno pomeni, da je vezana na zasebno in neuradno vsakdanje sporazumevanje. Njena raba je v okoliščinah, v katerih pričakujemo knjižno zvrst jezika, upoštevajoč pravopis zaznamovana. Zvezo pravopis nadomešča z zvezo po mojem + samostalnik (po mojem mnenju, *po mojem okusu, po moji volji), prav tako tudi SSKJ v slovarskih sestavkih po in moj.

  Zvezo po moje razumemo kot prislovno zvezo, podobno tudi druge podobne zveze predloga po in svojilnega zaimka ali pridevnika (po njegovo/njeno, po Davidovo). SSKJ v slovarskem sestavku po razlaga, da je pomen tovrstnih zvez, ki sledijo glagolu in ne predvidevajo samostalnika, pravzaprav izražanje hotenja, volje, ne pa izražanje mnenja. V zgledu delati po moje ne gre za mnenje, temveč željo, da nekdo dela tako, kot želim jaz. Tako Slovenski pravopis 2001 kot tudi SSKJ zveze po moje niti ne zabeležita za izražanje mnenja. Zveza po moje za izražanje želje, volje je v Slovenskem pravopisu 2001 v geselskem sestavku moj označena kot praktičnosporazumevalna, v SSKJ je zabeležena kot nevtralna, prav tako v novonastajajočem eSSKJ, ob tem pa eSSKJ zvezi dodaja pomen za izražanje mnenja.

  Večino zgledov v Gigafidi, v katerih se pojavlja zveza po moje (in po njegovo/njeno) v pomenu izražanja mnenja, najdemo bodisi v forumskih besedilih oz. komentarjih na spletu bodisi v citiranih prvotno govorjenih besedilih – značilna je predvsem za manj formalna okolja oz. govorjena besedila. Glede na pogostnost je zveza po moje/njegovo/njeno precej manj pogosta kot zveza po mojem/njegovem/njenem, ki ji ne sledi samostalnik, kar se kaže tako v Gigafidi kot tudi v zbirki akademskih besedil.

  V sodobni rabi je zveza po moje za izražanje mnenja omejena le na določene okoliščine sporazumevanja, več tvorcev je prepoznava kot manj primerno. Zveza po mojem brez samostalnika je glede na zvezo po moje pogostejša in prisotna v več vrstah besedil. Še vedno pa je v formalnih okoljih, kjer je pričakovana raba knjižne zvrsti, značilnejša in bolj pričakovana raba po mojem + samostalnik. V formalnih okoljih je za obe zvezi, ki ju navajate, primernejše zamenjevanje z nevtralno zvezo brez izpusta samostalnika po mojem mnenju ali pa odločitev za druge ubeseditvene možnosti, npr. zvezo nadomestite z glagolom meniti.

  Manca Černivec (november 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.