×

Osebni zaimek za srednji spol v navezni obliki
 • Vprašanje:

  Katera oblika zaimka je pravilna oz. primernejša:
  Dobili smo nekaj vprašanj in skušali bomo nanja/nanje odgovoriti.


  Odgovor:

  V primeru, ki ga navajate, sta ustrezni obe obliki, pri čemer nanje (prim. rezultate iskanja rabe zlasti za srednji spol v vzorcu iz korpusa Gigafida) sledi prevladujoči logiki paradigme osebnega zaimka, pri kateri v večini oblik spol ni izražen: (n)jih, (n)jim, (n)jih/nje, o njih, z njimi [za vse spole enotno].
  Močno, celo prevladujočo prisotnost rabe oblike nanje za srednji spol (z anketami na manjših vzorcih govorcev) potrjujejo tudi nekatere starejše raziskave, denimo tale Olge Kunst-Gnamuš iz leta 1986. Kot kažejo tako tedanji anketni vzorci kot današnje jezikovno gradivo, je raba oblike nanje posebej pogosta ravno ob samostalniku vprašanja.

  Oblika nanja medtem srednji spol pri osebnem zaimku v množini izpostavlja izrecno,in je od primerljivih naveznih oblik za izpostavljanje srednjega spola ob predlogih (npr. zanja, vanja, mednja, obnja) tudi najbolj pogosta. Variiranje pogostnosti naveznih oblik (predlog+nJA) kaže, da gre za razmeroma specializirano obliko s posebno funkcijo poudarjanja srednjega spola glede na spolsko enotno navezno obliko (predlog+nJE).
  Razvojno gledano je oblika -ja za tožilnik srednjega spola množine utemeljena, saj je obstajala tudi v praslovanščini (o čemer sklepamo po zapisih v stari cerkveni slovanščini), medtem ko je bila oblika za moški in ženski spol tu že tedaj poenotena (* ); prim. npr. tule.

  Ob pravilnosti rabe obeh oblik (torej: Dobili smo nekaj vprašanj in skušali bomo nanje/nanja odgovoriti) naj torej še enkrat opozorimo: prva je spolsko nevtralna (spol ni posebej izpostavljen), medtem ko druga srednji spol izraža izrecno.

  Domen Krvina (december 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.