×

Svojilna oblika kratice »TIC« je »TIC-ov«
 • Vprašanje:


  Kako pravilno izražamo svojino pri TIC-u (Turistično-informacijskem centru)? Ticev, TIC-ev, Tičev spletni katalog …?


  Odgovor:

  Tvorba svojilnega pridevnika pri kraticah, ki se končujejo na soglasnik c, je odvisna od tega, ali so kratice črkovalne ali nečrkovalne:

  Črkovalne kratice izgovorimo s končnim samoglasnikom oz. polglasnikom: npr. MMC beremo [mə̀mə̀cə̀], zato se svojilni pridevnik tvori s podaljšano osnovo MMC-jev [mə̀mə̀cə̀jev-], enako velja za UKC UKC-jev [úkácé úkácêjev-].

  Nekoliko drugače pa je pri kratici TIC, ki jo beremo nečrkovalno, to je kot navadno besedo – [tíc]. V tem primeru pravopisna in slovnična pravila zaradi preglasa predvidevajo tudi premeno končnega c-ja s č-jem. Po zgledu stric -- stričev in Mojca – Mojčin tudi Rac – Račev, Aco – Ačev in pri karticah TIC – TIČ-ev? Ne. Pri naštetih enozložnih imenih tipa Rac, otroških poimenovanjih tipa muca, moških imenih, ki se končajo na govorjeni c j č ž š in + o (Aco, Braco) in tudi kraticah sodobna slovenščina zavrača ne le preglas obrazila, temveč tudi premeno c -- č, zato se uveljavljajo oblike: Racov, mucin, Acov in Bracov. Tako izjemo je predvidevala že Toporišičeva slovnica (2004: 186):

  Priponsko obrazilo -ov se dodaja podstavam moškega in srednjega spola, -ev pa le, če se podstava končuje na j, č, ž, š, dž; če se končuje na c, se ta navadno premenjuje s č in tudi dobiva -ev, če pa se ne premeni (navadno pri prevzetih besedah), pa -ev ni obvezen, zato stric — stričev proti Horac — Horačev in Horacev/Horacov.

  Pravopisna pravila iz leta 2001 izjeme žal ne dopuščajo, a se v rabi potrjuje ustreznost slovničnega določila. Pri kratici TIC s,o izhodiščnemu črkovnemu zaporedju še toliko bolj zavezani, zato ne prihaja do sicer sistemsko pričakovane premene TIČ-ev, a slovnica tudi to odstopanje dopušča, zato je ustrezna oblika pridevnika TIC-ov. Kratico seveda lahko zapišemo tudi kot stvarno lastno ime Tic in tudi v tej obliki pridevnik zapišemo Ticov.

  Helena Dobrovoljc (december 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.