×

Slovensko ime za »norko« (Mustela lutreola)
 • Vprašanje:

  Zanima me kakšno je knjižno slovensko ime za ogroženo živalsko vrsto Mustela lutreola, saj se zanjo pojavlja več ustreznic: evropska vidrica, nerc, norka in evropski mink. Iz etimološkega slovarja izvemo, da so besede nerc, norka in mink prevzete, za besedo vidrica pa sumim, da je hrvaškega izvora. Čeprav že Pleteršnik navaja pomen vidrica, tako za manjšo vidro, kot tudi za vrsto die Krebs-Otter, kar je starejša nemška ustreznica za Mustelo lutreolo.
  Katera beseda je torej najustreznejša in katera je izvorno slovenska, ljudska?


  Odgovor:

  V srednji Evropi je bila Mustela lutreola, kuni podobna, ob vodah živeča žival, ki daje dragoceno krzno (starejše Lutreola lutreola), iztrebljena, ustrezno temu so slovenska poimenovanja zanjo potrjena pozno in tujega izvora. Medtem ko je bila nọ̑rka izposojena iz ruskega nórka, je nȇrc nemška izposojenka (Snoj 2016). Naše najstarejše poimenovanje pa je vidrica, ki se ob ruska vidra pojavi že leta 1860 v Cigaletovem nemško-slovenskem slovarju. Ker se sočasno, leta 1860, enaka potrditev pojavlja tudi v Šulkovem nemško-hrvaškem slovarju, slovensko vidrica verjetno ni hrvaška izposojenka, ampak sta bila termina kot kalka tvorjena neodvisno drug od drugega pod vplivom novolatinske oznake s sestavino lutreola kot tvorjenke iz latinskega lūtra ‘vidra’.
  Poimenovanje mȋnk se kot izposojenka iz angleškega mink nanaša le na severnoameriško kuno Mustela vison, pri vas navedeno evropski mink pa na norko prav zaradi dodanega pridevnika.
  Kot je bilo mogoče ugotoviti, stroka daje prednost terminu norka.

  Čeprav se v delu Usnje in krzno (1964) avtorjev Marjana Cvenkla in Riharda Pečenka pojavlja trditev, da so na Slovenskem po gozdovih norke živele še do leta 1850 in da je slovensko ljudsko poimenovanje zanje ponorec, tega ni bilo mogoče ponovno preveriti in tudi ne potrditi. Poimenovanje ponorec je bilo zapisano šele v 20. stoletju, posrednih jezikovnih znakov za njegov obstoj v ljudski govorici pa ni na razpolago. Slovanska avtohtona poimenovanja za to zver, kot sta npr. rusko nórka ali gornjelužiško nórc, so izpeljanke iz praslovanskega *nora̋ ‘luknja’ (Vasmer 1986) in tvorjenosti s predpono po- ne potrjujejo.

  Metka Furlan (december 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.