×

Večpomenka, enakoizraznica
 • Vprašanje:

  Če je beseda večpomenka, je predstavljena v enem slovarskem sestavku, njeni pomeni pa so označeni z arabskimi številkami. Če pa je beseda enakoizraznica oz. enakozvočnica je njen pomen predstavljen v ločenih slovarskih sestavkih. Zanima me, če je beseda krilo, večpomenka ali enakoizraznica ali pa kar oboje.


  Odgovor:

  Večpomenski leksemi so v slovenskih slovarskih priročnikih načeloma res obravnavani v enem slovarskem sestavku, homonimne iztočnice pa v več sestavkih. Seveda pa to ne velja absolutno, saj so konceptualna izhodišča, v katerih je opredeljeno, kako slovar predstavlja jezikovne podatke različnih tipov, določena za vsak slovar posebej (v nekaterih tujih pedagoških slovarjih so tako npr. vse besede, ki se zapišejo enako, obravnavane v enem slovarskem sestavku, saj so avtorji slovarja ocenili, da je to z uporabniškega vidika najbolje).

  Pri slovarskem delu se o tem, ali gre pri posamezni besedi za večpomenko ali homonim, odločamo na podlagi pomenskih, oblikovnih in etimoloških kriterijev. Beseda krilo je glede na etimološke in oblikovne kriterije večpomenka, bolj zahteven pa je odgovor na vprašanje, ali je danes v človeški predstavi metaforični prenos, ki je ključen za opredeljevanje pomenske povezanosti, še dovolj živ. Beseda krilo je z vidika razmerja večpomenskost : homonimija v slovenskih jezikovnih priročnikih obravnavana različno, in sicer glede na to, kateri od prej navedenih treh kriterijev je v konkretnem priročniku obravnavan kot primaren in odločilen. V Slovenskem etimološkem slovarju je beseda krilo zato obravnavana kot večpomenka, v drugi izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika pa najdemo dve večpomenski iztočnici krilo. V najnovejšem slovenskem enojezičnem splošnem razlagalnem slovarju, ki ga na Franu najdemo pod oznako eSSKJ, bo beseda krilo obravnavana kot večpomenska iztočnica, torej v le enem slovarskem sestavku. Po načelih tega slovarja se namreč beseda razdeli na dva homonima, če se med seboj razlikujeta najmanj v dveh od navedenih treh kriterijev, krilo pa se pogojno razlikuje le v enem, namreč pomenskem.

  Marko Snoj, Nina Ledinek (januar 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.