×

Samostalniki, ki so ženskega in moškega spola: »pelet« in »peleta«
 • Vprašanje:

  Že kar dolgo sem v precepu, zato se obračam na vas. Ali je prav peleta (ž) ali pelet (m)?
  Kar nekaj kredibilnih virov na spletnem omrežju navaja, da se mora uporabljati žensko obliko – peleta (ž, ed.) (https://fran.si/131/snb-slovar-novejsega-besedja/3622567/peleta?View=1&Query=peleta&View=1&Query=peleta), na drugi strani jih ni malo, ki besedo postavljajo v moško obliko – pelet (m, ed.) (http://bos.zrc-sazu.si/cgi_new/neva.exe?name=ssbsj&expression=peleti). Katera raba je pravilna?


  Odgovor:

  Slovar novejšega besedja (2013) in za njim druga izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika (2014) navajata dvojnici pelet in peleta kot povsem enakovredni. Novejša slovenska enciklopedična dela (Wikipedija, Slovenski veliki leksikon MK, Veliki splošni leksikon DZS) obravnavajo le samostalnik pelet (torej v moškem spolu), v rabi pa se (predvsem v pogovornem jeziku) pojavlja tudi peleta (ženskega spola).

  Do dvojnosti, to je do nihanja med moškim in ženskim spolom, prihaja v različnih razmerjih še pri drugih samostalnikih, ki se (začuda pretežno) končujejo na -t oz. -ta:

  • cigaretcigareta
  • copatacopat
  • polpetpolpeta
  • tablettableta
  • tapettapeta

  Razlikovanje med spoloma namreč odpove v precej pogostem tožilniku množine, v katerem dve spolski obliki sovpadeta: iz zvez kupi/pojdi po cigarete, copate, tablete, polpete, pelete ... ne moremo več natančno razbrati spola ali imenovalnika ednine.

  Kako se torej odločiti, saj se odločitev za spol v omenjeni skupini razlikuje od samostalnika do samostalnika?

  pelet
  S primerjavo rodilnika množine (peletov, m : pelet, ž = 479 : 229) v obeh spolih v Gigafidi 2.0 ugotovimo, da je kljub prekrivnosti imenovalnika ednine moškega spola in rodilnika množine/dvojine ženskega spola moški spol zelo v prednosti, peleta pa je redkeje rabljena.

  copat
  Pri copatih (copatov, m : copat, ž = 255 : 2419) je edninska oblika zelo pogosta in zato ne moremo opraviti ustrezne korpusne primerjave, sta pa v knjižnem jeziku sprejemljiva oba spola, le da ima ženskospolska oblika copata tudi frazeološko vlogo; v zvezah, ko pomeni ženi podložnega moškega, se namreč kot dodatno maščevanje moškemu uporablja v ženskem spolu: v službi so se ga bali, doma pa je bil copata (SSKJ).

  cigareta, tableta
  Pri cigareti in tableti je raba naklonjena ženskemu spolu.

  polpet
  Med 160 pojavitvami oblike polpet v GF 2.0 je več edninskih kot množinskih, torej se nagibamo k moškemu spolu, nič pa ni narobe z rabo ženskega.

  tapettapeta

  Pri tapet ‘(zeleno) pregrinjalo za sejno mizo; (namizni) prt’ in tapeta ‘prevleka za stene, pohištvo’ (oboje Verbinc, Slovar tujk) je zaradi podobnosti prišlo do zamenjave in zmede, ki se kaže v frazemih biti, znajti se na tapeti v pomenu ‘biti obravnavan’. Za pogajalce ob pogajalski mizi so kočljivi problemi na (nekdanjem) tapetu, ker pa se ta beseda in zveza v slovenščini ne uporabljata več, namesto njiju v frazemih nastopata bližnji tapeta in na tapeti: te frazeme zaradi podobnosti vsi razumemo in jih celo uporabljamo, s podrobnostmi ob njih, kakršna je navedena, pa se ne ukvarjamo.

  Peter Weiss, Helena Dobrovoljc (marec 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.