×

Pomeni pridevnika »pokroviteljski« in sopomenka »patronističen«
 • Vprašanje:

  Po pohajkovanju v Franu sem zasledil, da je pod besedo pokriviteljski naveden le ta, ki se nanaša na pokrovitelja, torej zaščitniški oz. tak, ki gmotno podpira nekoga/nekaj - projekt. Pod kvalifikatorjem ekspresivno je prav tako navedena ta beseda le v primerih, ni pa razlozeno, kdaj se uporablja. Sprašujemo se torej, kaj na tem mestu pomeni, torej kot prislov in v ekspresivni rabi.
  Osebno se mi zdi, da to lahko povezujemo z neko mero arogance in občutka večvrednosti, ko nekako rahlo slabšalno obravnavamo drugega.
  Kakšno poljudno "definicijo" pa predlagate vi?
  Kako bi lahko to v slovarju popravili ne glede na to, da je že zakljucena izdaja?
  Bi lahko predlagal sopomenko patronističen. Ne, besede na Franu še ni, a kaj o tem menite vi?
  Ter nenazadnje, kako nastane geselski članek? O tem vem bore malo, le nekaj o leksikografih.


  Odgovor:

  Pri prikazu pridevnika pokroviteljski na Franu je tako v SSKJ2 kot v pravopisu SP 2001 pomen, kot ga navajate (okvirno: 'ki drugega obravnava tako, kot da ga je treba voditi, usmerjati, varovati'), res samo nakazan, ni pa eksplicitno poimenovan – to velja tudi zato, ker je razlaga v SSKJ2 navezovalna 'nanašajoč se na pokrovitelje ali pokroviteljstvo', pri čemer je pokrovitelj v izhodiščnem krovnem pomenu razložen kot 'kdor koga ali kaj ščiti, varuje'; pri pomenski specializaciji, ki jo izpostavljate, ta krovni pomen kot osrednji del denotata ostaja ('zaščita, varovanje'), le da mu je dodan še drug bistveni del, za katerega lahko rečemo, da iz konotacije prehaja v denotat: 'ker (neupravičeno) meni, da drug to potrebuje, saj sam zares ne more'.

  Na dejstvo, da gre za takšno pomensko specializacijo, tako SSKJ2 kot SP 2001 ustrezno opozarjata: SSKJ2 z navedbo v pomenskem odtenku za / in s stilnim kvalifikatorjem ekspresivno, SP 2001 pa z oznako poudarjalno: https://fran.si/iskanje?View=1&Query=pokroviteljski. Prav tako SSKJ2 navaja iz pridevnika izpeljan prislov pokroviteljsko (ta tip je v sistemu SSKJ2 redno brez eksplicitne razlage, saj se predvideva, da prislov ob spremembi skladenjske funkcije jedro svojega pomena vendarle prevzame od pridevnika, iz katerega je izpeljan) z zgledom, ki že bolj sodi k obravnavani pomenski specializaciji (pokroviteljsko potrepljati po rami).

  Kot navajate že sami, sta SSKJ2 in SP 2001 zaključeni deli, vendar pa z vsakoletno objavo letnega prirastka nastajajo nova dela, ki so prav tako integrirana v portal www.fran.si in bodo v tem desetletju postopoma začela predstavljati njegov jedrni del: eSSKJ, Slovar slovenskega knjižnega jezika, Sprotni slovar slovenskega jezika in ePravopis – Slovenski pravopis. Prvi je deskriptivno-normativni, drugi zlasti deskriptivni slovar, medtem ko tretji predstavlja normativni priročnik, vendar z ustreznim razmerjem med aktualno rabo, tradicijo in iz obojega izhajajočimi jezikovnimi sistemskimi (kar ne pomeni nujno linearnimi, ker je jezik živ naravni sistem) pravili. Vsem je skupno to, da so rastoči slovarji, zato se lahko z objavo najmanj letno odzivajo na uporabniške predloge, in da so zasnovani tako, da so vse ugotovitve podane čim bolj eksplicitno, nazorno in uporabniku prijazno.

  V konkretnem primeru bo ne sicer ravno manjkajoči, vendar trenutno na Franu le implicitno prikazan pomen, ki ga ob v rabi še vedno izrazitem in na portalu Fran eksplicitno opisanem obstoječem izkazuje jezikovno gradivo v besedilnem korpusu Gigafida previdoma najprej opisan že v letošnji izdaji Sprotnega slovarja, ki poleg najnovejšega prinaša tudi novonastale pomene že obstoječega besedja; ko bo besedna družina pokrovitelj- letos ali naslednje leto obravnavana v eSSKJ, Slovarju slovenskega knjižnega jezika, bo jezikovno gradivo v besedilnem korpusu Gigafida pregledano posebej podrobno (najprej tipične zveze, t. i. kolokacije, kot jih lahko vidite v povezavi, ki pogosto nakazujejo posamezne pomene, nato še več 100 naključnih zadetkov), tako da bodo izčrpno opisani vsi pomeni, prav tako ta slovar prinaša dinamično in tonemsko onaglašeno celotno paradigmo iztočnice. Morebitne pravopisne zadrege so omenjene v pravopisnem zavihku, ki se povezuje tudi z rešitvami v nastajajočem ePravopisu.

  Potencialna sinonimija je prav tako vedno del opisane vsestranske obdelave v jezikovnih priročnikih na portalu Fran, vendar sinonima patronističen, ki ga predlagate, ne izkazuje ne besedilni korpus Gigafida, ne hitro iskanje po spletu.

  Slovarska obdelava konkretne iztočnice, za čim večjo sistemskost najbolje celotne besedne družine, se torej vedno naslanja na vsaj troje:
  a) zadostno pojavnost na gradivu, na katero opozarjajo tako avtomatski iskalni mehanizmi kot tudi (zlasti pri Sprotnem slovarju) uporabniški predlogi;
  b) natančen pregled gradiva: tipičnih besednih zvez (kolokacij), naključnih zadetkov itd.;
  c) primerjava s stanjem v obstoječih tako domačih kot tujih jezikovnih priročnikih za morebitno ožje, ciljno dopolnilno iskanje po gradivu.

  Domen Krvina (april 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.