×

Beseda »gej« in SSKJ
 • Vprašanje:

  Kako to, da beseda gej, ki jo dandanes poznamo skorajda vsi, ni zabeležena v SSKJ-ju?


  Odgovor:

  Beseda gej v prvotni SSKJ ni bila vključena, saj očitno v času nastanka 1. knjige (A–H), tj. l. 1970, še ni bila dovolj pogosta oz. razširjena, pri čemer pa lahko že v prvi izdaji SSKJ najdemo besedo homoseksualec z razlago 'kdor čuti spolno nagnjenje do oseb istega spola'. V prvotni izdaji najdemo tudi enakopomenske, a zaznamovane izraze, npr. pog. topli bratec, vulg. buzarant, pog. peder, knjiž. pederast in celo, sicer v podpomenu in označeno kot redko, knjiž. sodomit, ki so razloženi zgolj s sinonimno razlago, tj. z izrazom homoseksualec.

  V splošnorazlagalnem slovarju slovenskega jezika se beseda gej prvič pojavi l. 2012 v Slovarju novejšega slovenskega besedja (SBN), in sicer ob t. i. citatnem zapisu gay s pomensko razlago 'moški, ki čuti spolno nagnjenje do oseb istega spola' in navedenim nevtralnim sinonimom homoseksualec. V tem slovarju je popisana etimologija besede (← agl. gay, prvotno 'radosten' ← stfrc. gai ← got. gâheis 'živahen'), opozorjeno pa je tudi na njeno pridevniško rabo, npr. gej aktivist, gej film, gej klub, gej turizem, na citatno rabo zveze gay friendly 'ki ima, kaže do homoseksualcev naklonjen odnos' ter na pridevnik gejevski 'ki je v zvezi z geji ali gejevstvom' s sinonimom homoseksualni v zvezah gejevski aktivist, gejevska skupnost, gejevska revija. V tem slovarju najemo tudi slabšalno označene izraze buzi, toplovodar in homič.

  Beseda gej je bila pozneje uslovarjena tudi v drugi, dopolnjeni in deloma prenovljeni izdaji SSKJ2 l. 2013 (podobno tudi njeni izpeljanki gejevski in gejevstvo), in sicer kot nevtralno poimenovanje za 'moškega, ki čuti spolno nagnjenje do oseb istega spola'. Podobno kot v SNB je zabeležena tudi njena pridevniška raba, npr. gej aktivist, gej klub, gej kultura, gej parada, pri čemer je pri teh zvezah priporočena prednostna raba s pridevnikom gejevski, tj. gejevski aktivist, gejevski klub, gejevska kultura in gejevska parada. Uslovarjena sta bila tudi v SNB dodana ekspresivno označena leksema homič in toplovodar, poimenovanje buzi pa zaradi manjše pogostnosti ne. Ohranjeni so bili tudi vsi v prvotni izdaji SSKJ razloženi leksemi, le da so bili odslej razloženi z razlagalnima sinonimoma gej, homoseksualec.

  V nastajajočem eSSKJ beseda gej zaenkrat še ni bila uslovarjena, bo pa glede na njeno pogostost in 'živost' (ta se ta trenutek npr. kaže s 6183 izpričanimi zadetki v korpusu Gigafida 2.0) zagotovo v naslednjih letih.

  Nataša Gliha Komac (maj 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.