×

Pridevniška oblika: »začasen« ali »začasni« odklon?
 • Vprašanje:

  V naslednjih primerih se pojavlja izraz začasen/začasni odklon in zanima me, ali mora biti pridevnik v nedoločni obliki, ali je ustrezna določna. Ali naj zvezo razumemo, kot da gre za odklon, ki je začasen (torej nedoločna oblika pridevnika), ali pa jo lahko razumemo, kot da gre za vrsto ukrepa, in je zato potrebna določna oblika (podobno kot pri zvezah začasni moratorij, pametni telefon ipd.)? Prosim za mnenje. Hvala vnaprej!

  • Država je zaprosila za začasen/začasni odklon v višini 0,5 % BDP od prilagoditvene poti za dosego srednjeročnega proračunskega cilja zaradi izvajanja večjih strukturnih reform s pozitivnim učinkom na dolgoročno vzdržnost javnih financ.

  • Svet je 13. julija 2018 državi priporočil, naj v letu 2019 doseže svoj srednjeročni proračunski cilj ob upoštevanju odstopanj, povezanih z izvajanjem strukturnih reform, za katere je odobren začasen/začasni odklon.


  Odgovor:

  Pri odločanju med oblikama pridevnika začasen/začasni v zvezi z odklon je ključno vprašanje, ali gre za ustaljeni termin ali ne. V slovenščini namreč v terminoloških besednih zvezah nastopajo vrstni pridevniki, ki imajo samo eno obliko, enako določni pri lastnostnih pridevnikih: v moškem spolu ednine se končajo na -ni, v tem primeru torej začasni. Če zveza ni razumljena kot terminološka, je ustrezna raba lastnostnega pridevnika začasen, saj lahko levi prilastek pretvorimo v prilastniški odvisnik: odklon, ki je začasen, po njem se vprašamo z vprašalnico Kakšen odklon? in ne Kateri odklon (tj. katera vrsta odklona)?.

  Izpričano stanje v korpusih ne kaže na ustaljenost zveze začasni odklon, na podlagi katere bi lahko sklepali, da gre za termin.

  V korpusu Gigafida 2.0 najdemo v imenovalniku dve pojavitvi z obliko pridevnika začasen in sicer pet pojavitev z obliko začasni, a se od njih tri vežejo z zaimkom tak, ki kaže, da gre za sobesedilno določnost lastnostnega pridevnika začasen. Ta se ob ponovitvi enkrat že omenjene zveze rabi v določni obliki, enaki vrstnemu pridevniku (hkrati pa gre pri vseh treh za skoraj enako besedilo, ki ima predvidoma isto predlogo). Prav tako ni izpričana raba pričakovanega protipomenskega termina trajni odklon, ki bi kazal na vrstnost zveze. V Gigafidi 2.0 je izpričana po ena pojavitev zveze s trajen in trajni. Pojavitev z vrstnim pridevnikom trajni odklon je sicer terminološka, a vezana na drugo (medicinsko) stroko (začasni in trajni odklon krvodajalcev).

  V specializiranem Korpusu parlamentarnih razprav Državnega zbora Republike Slovenije 1990-2018 v1.0 je izpričana samo zveza z lastnostnim pridevnikom v nedoločni obliki začasen odklon, zveze trajen/trajni odklon pa v njem ne najdemo.

  Glede na rezultate v korpusih je torej pravilnejša oblika z lastnostnim pridevnikom začasen odklon, seveda ob prvi omembi v nedoločni obliki, ob vseh ponovitvah v istem besedilu pa je treba zaradi sobesedilne določnosti uporabiti določno obliko pridevnika, npr.: Država je zaprosila za začasen odklon v višini 0,5 % BDP od prilagoditvene poti za dosego srednjeročnega proračunskega cilja ... Začasni odklon bo veljal dve leti.

  Alenka Jelovšek (maj 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.