×

Kako je prav: »vzpodbuditi« ali »spodbuditi«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je kakšna razlika v pomenu in rabi teh glagolov. Glede na slovarje sta videti sopomenki, vendar se mi zdi, da zadnje čase večkrat slišim vzpodbuditi.


  Odgovor:

  Pri paru vzpodbuditi – spodbuditi in celotni besedni družini govorimo o pisnih dvojnicah (podobno je npr. s parom: poizkus > poskus). Za izrazno podobo specializirani slovarji že nekaj desetletij uporabnike usmerjajo k pisnemu poenotenju, ki sledi dejstvu, da je obrušenje predpone vz- v govoru izrazito in se je preneslo tudi v zapis.
  O tem priča tudi nabor iztočnic te skupine (besedne družine) v Slovenskem pravopisu 2001:

  SP 2001
  vzpodbádati -am nedov. -ajóč, -áje; -an -ana; vzpodbádanje (ȃ); gl. spodbadati
  vzpodbôsti -bôdem dov. vzpodbodênje; drugo gl. bosti (ó); gl. spodbosti
  vzpodbúda -e ž (ȗ); gl. spodbuda
  vzpodbúden -dna -o; -ejši -a -e (ú; ú ȗ ú; ú); gl. spodbuden
  vzpodbudíti -ím dov. vzpodbúdil -íla, nam. vzpodbudít/vzpodbudìt; vzpodbujênje; drugo gl. buditi (í/ȋ í); gl. spodbuditi
  vzpodbúdno nač. prisl. -ej(š)e (ú; ú); gl. spodbudno
  vzpodbujajóč -a -e; bolj ~ (ọ́; ọ̑ ọ́ ọ́); gl. spodbujajoč
  vzpodbújati -am nedov. -ajóč, -áje; -an -ana; vzpodbújanje (ú); gl. spodbujati
  vzpodbujèn -êna -o; bolj ~ (ȅ é é); gl. spodbujen
  vzpodbujeválec -lca [u̯c] m z -em člov. (ȃ); gl. spodbujevalec
  vzpodbujeválen -lna -o; bolj ~ (ȃ); gl. spodbujevalen
  vzpodbujeválno nač. prisl. (ȃ); gl. spodbujevalno

  Temelj pravopisnemu normativnemu usmerjanju je bila leksikalna analiza v SSKJ (ki se tudi v drugi izdaji, SSKJ2 (2014), ni spremenila).
  V SSKJ2 je glagol vzpodbuditi razložen zgolj z nadrejenim (po rabi močnejšim, pogostejšim) sinonimom spodbuditi (tudi aktualni korpus Gigafida 2.0 kaže na skoraj desetkratno rabo glagola spodbuditi v primerjavi z glagolom vzpodbuditi), sicer pa naj bi bila glagola pomensko prekrivna. Za SSKJ2 je namreč značilno, da je manj rabljena večpomenska sinonimna beseda lahko razložena tudi zgolj s sinonimom, pomenski obseg pa je potem v ponazarjalnem oz. ilustrativnem gradivu nakazan s poševnico.
  Bolj podroben pregled pomenskih razlag glagola spodbuditi 'povzročiti, da kdo postane bolj delaven, prizadeven' in 'povzročiti, da kaj (hitreje) nastane, se (bolje) razvija' je mogoče povezati tudi z razlago predpone vz ki v glagolskih sestavljankah po SSKJ2 sicer izraža a) usmerjenost dejanja navzgor, npr. vzdigniti, vziti, vzleteti; b) začetek dejanja, nastopa stanja, npr. vzfrfotati, vzkipeti, vznemiriti; c) doseganje zaželenega namena, cilja, npr. vzgojiti, vzpostaviti; č) dovršnost (včasih brez pomenskega odtenka), npr. vzkaliti, vzrohneti, pri čemer bi glagol vzpodbuditi najverjetneje lahko uvrstili v skupino b ali c.
  Tudi uporaba Besednih skic, kjer preverimo, kako je s prekrivanjem skladenjskih struktur obeh glagolov v različnih kolokacijskih okoljih, izkazuje pomensko prekrivnost obeh glagolov, pri čemer pa utegne biti pri glagolu spodbuditi več pomenskih odtenkov, če že ne tudi pomenov, kar pa bo mogoče potrditi le z natančno redakcijo obeh glagolov v novem rastočem eSSKJ v naslednjih letih.

  Nataša Gliha Komac, Helena Dobrovoljc (julij 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.