×

Kako je bolje: »etnocentrističen« ali »etnocentričen«?
 • Vprašanje:

  Opažam, da se v literaturi uporabljata strokovna izraza: etnocentrističen in etnocentričen. V Gigafidi sem našla 18 zadetkov za etnocentrističen in 132 zadetkov za etnocentričen.
  Ko sem iskala zadetke *centričen in *centrističen v slovarju na Franu, sem našla precej več besed z uporabo *centričen.
  Toda ker gre za uporabo besede v strokovnem besedilu, ne bi rada uporabila napačne besede, zato me zanima vaše mnenje.


  Odgovor:

  Pridevnika, ki ju navajate, sta besedotvorno različno motivirana, in sicer je pridevnik etnocentrističen tvorjen iz samostalnika etnocentrist, pridevnik etnocentričen pa je sestavljen iz predpone etno… in pridevnika centričen v pomenu 'središčen', ki je tvorjen iz samostalnika center. Etimološki pomen prvega je torej 'ki je tak kot pri etnocentristih', drugega pa 'ki je tak, da ima v središču (svoj) narod'.

  Etno… ima po SSKJ2 dva pomena, in sicer:

  • 'nanašajoč se na posamezne etnične skupine' ali pa
  • 'ki vsebuje prvine, značilnosti posameznih etničnih skupin'.

  Etnocentrizem je v SSKJ 2, podobno kot v SNB, razložen kot 'prepričanje o kulturni večvrednosti lastne etnične skupine', pri čemer gre za zloženko iz predpone etno… in samostalnika centrizem. Sicer je centrizem po SSKJ 2 termin s področja politologije, ki poimenuje 'smer, ki zavzema sredinsko stališče med levico in desnico v večstrankarski politični ureditvi'. Vendar pa si s centrizmom pri vašem vprašanju ne moremo pomagati, saj sklepamo, da vas zanima pridevniška oblika termina etnocentrizem, ki označuje drug pojem kot centrizem.

  Za samostalnik etnocentrizem se v strokovnih besedilih uporabljata dve obliki pridevnika, in sicer etnocentričen in etnocentrističen. Z jezikoslovnega vidika nobena ni napačna, ker pa gre za terminologijo, je ključna uveljavljenost oz. raba posameznega izraza znotraj stroke.

  Med pridevnikoma etnocentričen in etnocentrističen je bistveno pogostejši pridevnik etnocentričen (v korpusu KAS je razmerje recimo 1540 : 59 v korist pridevnika etnocentričen), zato vam predlagamo, da uporabljate tega.

  Nataša Gliha Komac, Mojca Žagar Karer (avgust 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.