×

Vezljivost glagola »razglasiti za«
 • Vprašanje:

  Kako je z živostjo/neživostjo v teh primerih:

  sklep so razglasili za ničen/ničnega (SSKJ: kritiki so film razglasili za pornografski) – razglasitev sklepa za ničnega/ničen?


  Odgovor:

  Glagol razglasiti za zahteva predmet oz. povedkovo določilo v tožilniku. Pri samostalnikih s slovnično kategorijo neživo je tožilnik enak imenovalniku (razglasiti sklep za ničen; razglasiti film za pornografski/pornografijo).

  Pri samostalnikih s slovnično kategorijo živo pa je tožilnik enak obliki za rodilnik (razglasiti Prešerna za klasika/največjega pesnika).

  Primer s samostalnikom razglasitev sklepa za … je drugačen, ker samostalnik razglasitev zahteva predmet v rodilniku (razglasitev česa), pridevnik pa se s samostalnikom ujema (razglasitev sklepa za ničnega; imenovanje Prešerna za klasika/največjega pesnika ipd.).

  Polona Gantar (marec 2014)