×

Pisanje zloženk s prvo sestavino »kripto«
 • Vprašanje:

  Zanima nas, kateri zapis zloženk s kripto(-), npr. kripto()imetje, kripto()valuta, kripto()žeton je najprimernejši, in sicer predvsem za terminološke potrebe?

  (V razpravi med prevajalci Evropske komisije in Sveta) nekateri izhajajo iz razumevanja, da za te zloženke velja SPP 493 in da se torej pišejo skupaj. Vendar se pojavljajo pomisleki, da zanje velja SPP 499 in da se torej lahko pišejo narazen, kot se tudi dejansko uporablja in širi. Po drugi strani nekateri sodijo, da je za rabo v strokovnem jeziku vedno primernejši zapis skupaj, tudi če pravopis dopušča obe možnosti. Trenutno se pripravlja nova evropska zakonodaja na tem področju, zato je pravi čas za razjasnitev.


  Odgovor:

  V slovenščini se v zadnjih desetletjih pojavlja veliko število zloženk, pri katerih je prva sestavina okrnjeni pridevnik, npr. biološki, demonstracijski, narkotičen/narkomanski, kriptiran v obliki bio-, eko-, evro-, demo-, kripto-, narko-, video-. Značilna povezovalna lastnost te skupine je, da se vsi končujejo na končni -o, ki je prekriven z veznim morfemom oziroma medpono -o-, vendar pa v samostojni rabi ta končni o ohranjajo. Naštete sestavine zloženk se pojavljajo torej tudi samostojno, in sicer:

  (1) kot povedkovo določilo

  • Res je, pridelek je nekoliko manjši, četudi je bio, z njim za sedaj še ne zaslužimo več, a smo prepričani, da se nam bo trud kmalu obrestoval.

  (2) kot osamosvojeni samostalnik (večinoma žargonska raba)

  • Kardio je dober način rekreacije, a če je to edina oblika gibanja, vam morda ne bo prinesla želenih rezultatov.
  • posneti demo

  O osamosvajanju delov in oženju pomena v smeri »v smeri povedkovo določilo > nesklonljiv prilastek > zloženka zloženk tudi A. Žele v prispevku Strukturalnopomenska vprašanja novejše slovenske leksike: med zloženko in besedno zvezo (2015).

  Pregled najpogosteje rabljenih zloženk/zvez v korpusu Gigafida 2.0 kaže, da se pogosteje odločamo za zapis skupaj, če govorimo o terminih ali ozko specializiranih besedah (biomasa, ekosistem), še zlasti, če gre za besede, ki jih kot tvorjenke že prevzamemo; skupaj ali narazen pa ob neterminoloških stalnih besednih zvezah (bio izdelek, eko izdelek, kripto svet, kripto trgovalec).

  Ali gradivo potrjuje povedano?

  Screenshot 2020-11-13 at 12.05.45.png

  Raznolikost rabe obravnavanih zloženk oziroma samostojne rabe njihovih prvih sestavin očitno kaže, da pravopisna pravila ne ponujajo več zadovoljivih napotkov, s katerimi bi pojasnili pojave v sodobni slovenščini.

  Raziskave namreč kažejo, da se zloženke res zapisujejo tudi kot besedne zveze, bodisi z okrnjenim (eko šola, bio hrana) bodisi z neokrnjenim pridevnikom (ekološka šola, biološka hrana), ki je aktualen zlasti tedaj, ko je znanih več možnih razvezav prvega dela zloženke (npr. evro: evropski ali evrski).

  narko

  Pri pridevnikih, ki v polni obliki ne živijo v slovenščini ali vsaj niso dovolj pogosto zaznani v rabi, se zaradi dvomov o razvezavi (narko = narkomanski) pojavlja le okrajšana oblika. Na primeru narko usmrtitve lahko vidimo, da v vseh kontekstih ni primerno uporabljati ustreznice narkomanski, npr.

  • Narko usmrtitve v Mehiki
   V Mehiki so v zadnjih petih letih usmrtili okoli 20 glasbenikov, ki so se ukvarjali s t. i. narcocorrido pesmimi, posvečenimi vodjem narko kartelov, pod nadzorom katerih v ZDA tihotapijo drogo iz Kolumbije.

  Okrnjena prevzeta sestavina narko torej ni le pridevnik narkomanski, temveč se pomensko osamosvaja v pomen: nekaj, kar je povezano z narkomafijo, narkokarteli …

  kripto
  Podobno je tudi pri kripto, saj se izkazujejo pomenske razlike pri kripto – kriptiran (npr. ob samostalniku svet), hkrati pa se pregledano gradivo v korpusu Gigafida 2.0 že razlikuje od aktualne rabe v besedilih iz let 2019, 2020, ko opažamo velik porast rabe teh leksemov, npr. kriptirani USB ključki, kriptirane datoteke

  Pomen predponskega obrazila kripto- v terminoloških zloženkah kriptokovanec, kriptovaluta itd. ni zgolj 'kriptiran', temveč je pridobil tudi pomen 'virtualni', saj kriptovaluta (v pomenu 'virtualna valuta') ne obstaja v obliki fizičnega denarja, temveč le virtualno. Spodaj so navedeni tudi kripto vrednostni papirji, ki so sicer kriptirani, predvsem pa so spletni/virtualni in torej ne otipljivi, fizični. Nasprotno je kripto plačilni sistem že sekundaren, saj gre za plačilni sistem za plačevanje s kriptovalutami.

  Pomensko osamosvajanje in leksikalizacija najverjetneje spodbujata tudi globlje premike v slovenski skladnji (o tem že Lengar Verovnik 2019: Utemeljitev pravopisnega poglavja »Krajšave«), kjer opažamo, da se pojavljajo tudi skladenjski položaji, ki nas navajajo k sklepanju, da so tudi zapisi narazen sistemsko ne le dopustni, temveč v nekaterih položajih edini mogoči. Gre za naslednje položaje:

  (a) kadar je okrnjeni prvi del zloženke umeščen pred drugo pridevniško sestavino:

  • V ponudbi ima prav tako nov kripto plačilni sistem.
  • kripto vrednostni papirji

  (b) v prirednih zvezah s pridevniško prvino in skupno odnosnico:

  • In Mehika se je vrnila k temu, da je bila Mehika, ko se je narko in vojaško nasilje nadaljevalo in mučilo in travmatiziralo večji del dežele.
  • kripto in blockchain organizacije

  Čeprav smo v podobnih zvezah uporabljali t. i. izpustni vezaj (bio- in bibliografski podatki), v tem primeru ne moremo uporabiti vezaja, ker ista prvina (valuta) ne more biti hkrati samostalniška odnosnica (druge valute) in del zloženke (kriptovaluta), zato: plačevanje v kripto in drugih valutah.

  Če povzamemo:
  Zapis narazen, ki je kot normativno sprejemljiv vezan na omenjene skladenjske položaje, se širi tudi v nevtralne skladenjske pozicije, zato ga v neterminoloških besedah/besednih zvezah ni mogoče omejevati. V enobesednih terminoloških položajih pa zaradi oženja pomena prve sestavine in ustaljenosti termina (biomasa proti bio hrana, ekosistem proti eko izdelek, kriptovaluta proti kripto svet) še vedno priporočamo zapis skupaj.

  Helena Dobrovoljc, Urška Vranjek Ošlak, Tina Lengar Verovnik (november 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.