×

Sprememba pri naglaševanju besede »antifona«
 • Vprašanje:

  Tujka antifona ima po slovarjih naglas na o (na tem mestu je naglas tudi v latinski besedi); dejanska raba v cerkvenem okolju pa pozna pretežno naglas na i (tako je beseda naglašena v izvirni grški obliki).
  Kateri naglas je torej ustreznejši in bolj pravi?
  Ne vem, ali naj vztrajam pri naučenem naglasu in čakam na spremembo v slovarjih ali naj se priučim predpisanega naglasa.


  Odgovor:

  Razlog za slovarski in tako tudi kodificirani knjižni naglas besede antifona na samoglasniku o je latinska praksa, ki je bila razširjena tudi v liturgičnem obredju na Slovenskem.
  Sicer je naglas na i že v izvorni starogrški obliki ἀντίφωνα (= im. mn. sr. sp.). Gre torej za vzporedni prevzem oblike z grškim naglasom (na i) in z latinskim naglasom (na o); omahovanje med izvornim in domačim naglasom je bilo v primeru prevzemov iz grščine znano že v latinščini, se pravi je dvojnica nastala prej kot v slovenščini: prim. it., šp. in kat. antífona proti nem. Antifón(e).

  Načelo, ki ga v podobnih primerih pri posodabljanju slovarjev knjižnega jezika skušamo upoštevati, je uveljavljenost zapisa in izgovora v okoljih, kjer besedo uporabljajo. Če se je za besedo antifona v slovenščini v cerkvenem okolju oziroma v liturgični rabi uveljavil naglas na samoglasniku i, bo taka raba upoštevana.

  Opozoril na razhajanje med kodificirano normo in dejansko rabo smo veseli, saj so tovrstne spremembe sicer težko ugotovljive. Pogosto so odkloni najprej zabeleženi v terminoloških slovarjih novejšega časa, a jih za to področje žal (še) nimamo. Npr. aglas v leksikonu Glasba (ur. Katarina Bedina idr., Ljubljana: Cankarjeva založba), ki je izšel pred štirimi desetletji (1981), je prekriven z naglasom v SSKJ (antifóna).

  Janoš Ježovnik, Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (december 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.