×

Kako je prav: »disleksik« ali »dislektik«
 • Vprašanje:

  Je človek z disleksijo disleksik ali dislektik?


  Odgovor:

  Besedo disleksija, novoklasično tvorjenko iz lat. dis- ‛od’, ‛raz’, ‛ne’ ali gr. dys- v podobnem pomenu ter gr. léksis ‛beseda, izraz’, po naših podatkih prvič srečamo 1883 v članku avtorja R. Berlina (Med. Correspondenz-Blatt des Württemberg. ärztl. Landesvereins 53: 209) in sicer kot Dyslexie. Takoj naslednje leto je iz nemščine prevzeta v francoščino (1884, dyslexie) in nato v angleščino (1885, dyslexia) in v druge jezike. Mi smo jo prevzeli iz nemščine. Nemški pridevnik dyslectisch, sodobno dyslektisch (iz tega slovensko dislektičen), nekoliko nespretno tvorjen iz gr. pridevnika lektikós, ki pomeni 'zgovoren, elokventen', je osnova za nemški samostalnik Dyslektiker, iz katerega smo v slovenščini dobili samostalnik dislektik, s katero se je označevalo osebe z disleksijo. Danes se namreč (po navedbah strokovnjakov in terminologov) čedalje bolj trudimo za uporabo pozitivne terminologije, ki postavlja na prvo mesto osebo in ne njeno posebno potrebo, ki jo ima. Logopedi, pedagogi ... v nove priročnike na tem področju uvajajo izrazje, kot je: oseba z disleksijo, dijak z disleksijo, enako velja za zakonska besedila.

  Res se v rabi pojavlja tudi manj pogosta pisna dvojnica – samostalnik disleksik, ki je tako kot pridevnik disleksičen ali tvorjen iz samostalnika disleksija zaradi nepoznavanja najprej prevzetega samostalnika dislektik in pridevnika dislektičen, ali pa je na novo poslovenjen iz angleščine, ki je že zgodaj (1897) začela kot pridevnik k samostalniku dyslexia uporabljati pridevnik dyslexic, ki je pred koncem prve polovice 20. stoletja že posamostaljen, zabrisala pa se je tudi starejša razlika v pomenu, po kateri pridevnik dyslexic pomeni ‛takšen, ki se nanaša na disleksijo, ima disleksijo’, dyslectic pa ‛takšen, ki je dislektičen’. Tako govorci slovenščine zdaj uporabljajo oba samostalnika v istem pomenu ali pa se oba pomena prekrivata, vendar pa je raba besede dislektik pogostejša in in je bila v stroki do zamenjave z zgoraj utemeljenim izrazjem uveljavljena.

  Obe tvorjenki sta sicer povsem sistemski in ustrezni. Kadar tvorimo nosilca lastnosti iz samostalnikov epilepsija, galaksija, disleksija, anoreksija z obrazilom -ik, imamo dve možnosti:

  (a) uporabimo sestavljeno priponsko obrazilo -tik (-t- + -ik)
  angl. galax-ia > galak(s)-ija || galak-tik
  angl. dislex-ia > dislek(s)-ija || dislek-tik
  angl. anorex-ia > anorek(s)-ija || anorek-tik (tu je priporočena možnost v SSKJ anoreksik)

  (b) z obrazilom -ik, ki ga dodamo osnovi, ki se konča na -s:
  angl. dislex-ia > disleks-ija || disleks-ik
  angl. anorex-ia > anorek(s)-ija || anoreks-ik

  Simona Klemenčič, Helena Dobrovoljc (december 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.