×

Kako se glasi nedovršna oblika glagola »opolnomočiti«?
 • Vprašanje:

  V kontekstu prevrednotenja in izboljševanja/izenačevanja položaja doslej bolj zapostavljenih družbenih skupin se uporabljajo besede iz družine glagola opolnomočiti – sprotni slovar že beleži opolnomočenje (čeprav mogoče ne čisto v tem pomenu). Ne gre pa vedno za končno stanje, velikokrat gre za proces, torej manjkajo nedovršne oblike. Zadetki kažejo, da se pojavljata opolnomočati (opolnomočanje) in opolnomočevati ("opolnomočevanje"). Glede na rabo na internetu se zdi pogostejša oblika opolnomočati, ki je gospodarnejša in se poleg tega najbrž naslanja tudi na omogočati (ter se pravzaprav tudi nam po občutku ponuja kot prva izbira). Vendar se v nezanemarljivem deležu pojavlja tudi opolnomočevati, ki najbrž bolj poudarja izsamostalniško izpeljavo.

  Katero obliko priporočate?


  Odgovor:

  Na vprašanje ste pravzaprav odgovorili že sami. Nedovršni vidski par dovršnemu glagolu opolnomočiti res naredimo na dva načina:
  (a) zamenjamo glagolsko pripono -i- v -a- (opolnomočiti > opolnomočati);
  (b) zamenjamo glagolsko pripono -i- v -eva- (opolnomočiti > opolnomočevati).

  Obe možnosti sta sistemsko sprejemljivi.
  Historično gledano bi se moral opolnomočati glasiti *opolnomAčati (podobno kot spOj-i-ti : spAj-a-ti; porOd-iti : porAj-a-ti), ker je pripona -a- nastala iz dolgega *o, ki v slovanskih jezikih daje a, sosednja zloga pa se harmonizirata. Odsotnost tega pojava kaže, da gre za tvorbo novejšega tipa po uveljavljenem vzorcu kot pri omogOč-i-ti : omogOč-a-ti (*omogačati).

  Če bi se tudi zaradi take tvorbene podobnosti (odsotnosti historične podaljšave *o v a) opirali na tip omogočiti : omogočati, bi verjetno opolnomčati dali prednost pred opolnomočevati.
  Pri odločitvi med možnostma nam lahko pomaga tudi, če glagol uporabimo v drugih oblikah, npr. marsikomu je oblika opolnomočam navadnejša od opolnomočujem.

  Še nekaj informacij za lažje odločanje:
  Glagol opolnomočati zveni zelo podobno kot omogočati, analogija pa je vedno pomemben jezikovni dejavnik (naslanjanje na že obstoječe, skladenjsko zlasti v neposredni okolici).
  Poleg tega tako omogočati kot opolnomočati v nasprotju z npr. spajati [spoj-], porajati [porod-] oba pripadata novejšemu tipu zamenjave glagolske pripone -i- z -a- (oziroma historično bolj verjetno, da -i- pred -a- prehaja v ', zato jotacija na koncu osnove) brez podaljšave korenskega -o-, kar da -a-.

  Domen Krvina, Helena Dobrovoljc (februar 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.