×

Oblika glagola, ki se nanaša na več oseb različnega spola
 • Vprašanje:

  Pri pripravi pravnih aktov smo naleteli na spodnji dve dilemi glede uporabe glagola, kadar se ta nanaša na več oseb ali na več oseb različnega spola.

  1. primer:
  Kaj je pravilno:
  »Član ali njegov družinski član lahko zaprosi za pomoč.« ali
  »Član ali njegov družinski član lahko zaprosita za pomoč.«

  Želimo zapisati, da lahko za pomoč zaprosi ali član ali njegov družinski član. Pri tem ne želimo, da bi iz besedila izhajalo, da lahko za pomoč zaprosita samo oba hkrati (član in družinski član), kar morda nakazuje druga (množinska) oblika.

  2. primer:
  Kaj je pravilno:
  »Član lahko vloži pritožbo, če meni, da je predsednik, tajnik ali strokovna služba kršil ta pravilnik.« ali
  »Član lahko vloži pritožbo, če meni, da je predsednik, tajnik ali strokovna služba kršila ta dogovor.« ali
  »Član lahko vloži pritožbo, če meni, da so predsednik, tajnik ali strokovna služba kršili ta dogovor.«

  Želimo zapisati, da lahko član vloži pritožbo, če meni, da je prišlo do kršitve s strani predsednika, tajnika ali strokovne službe, pri čemer lahko pritožbo vloži že, če pravilnik krši vsak od teh in ne zgolj v primeru, da se kršitev nanaša na vse tri, kar morda nakazuje tretja (množinska) oblika.


  Odgovor:

  Kadar je stavčni člen, ki vpliva na obliko povedka, sestavljen priredno in povezan z veznikom ali, na slovnične lastnosti povedka vpliva vključujoči oz. izključujoči pomen veznika ali.

  Če je zveza z ali povezanih enot izključujoča, je sporočilo najbolj nedvoumno, če se povedek nanaša na eno enoto.

  V vašem primeru (1) je pomen veznika izključujoč, saj želite povedati, da lahko za pomoč prosi že en član:

  • Član ali njegov družinski član lahko zaprosi za pomoč.

  Tudi v primeru (2) je pomen veznika ali izključujoč, a ker so priredno povezane tri sestavine različnih spolov, je primer nekoliko bolj zapleten, še zlasti ker gre za zaporedje m + m + ž, zato se pri ujemanju po bližini del povedka ravna po zadnjem členu, ki je ženskega spola in bi lahko zato izključeval prva dva člena:

  • Član lahko vloži pritožbo, če meni, da je predsednik, tajnik ali strokovna služba kršila ta dogovor.

  Še najbolj nevtralno se glasi poved:

  • Član lahko vloži pritožbo, če meni, da je predsednik, tajnik ali strokovna služba kršil ta pravilnik.

  Morda bi vse člene povezali z veznikom ali in bi tako s ponavljanjem tega veznika oziroma s poudarjanjem ločnosti bolj izrecno izrazili, da je pogoj za pritožbo izpolnjen, če je le eden od naštetih kršil pravilnik:

  • Član lahko vloži pritožbo, če meni, da je (ali) predsednik ali tajnik ali strokovna služba kršil ta dogovor.

  Helena Dobrovoljc (februar 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.