×

Pisanje rimskih oz. latinskih osebnih imen: »Marcus Claudius Rufus«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako naj se zapišejo rimska oz. latinska osebna imena. Ali jih je treba posloveniti ali pustiti v izvirni obliki? In če naj se imena poslovenijo, kako potem v naslednjih dveh primerih?

  Primera: Marcus Claudius Rufus, Caius Secundinus Secundus


  Odgovor:

  V pravilih Slovenskega pravopisa 2001 (člena 767 in 768) so glede podomačitve podobe latinskih imen zgodovinskih osebnosti zapisana naslednja načela:

  (a) za opuščanje

  1. končnice v imenih, prevzetih iz latinščine ali grščine, tj. -as, -es, -is, -os, -us, -um, se v imenovalniku lahko tudi opuščajo (Aristoteles, Tacitus > Aristotel, Tacit);
  2. če po opustitvi končnice ostane v izglasju samoglasnik, se osnova podaljša z j (Avgias, Menelaos, Livius, Lacium > Avgij, Menelaj, Livij, Lacij);

  (b) za ohranjanje

  1. če končnice ne opustimo, je v nepodomačeni, tj. citatni obliki le imenovalnik, vsi drugi skloni se ravnajo po prvi moški sklanjatvi (Aristoteles, rod. ed. Aristotela);
  2. če je ime prevzeto in ustaljeno v obliki, ki ne predvideva izpusta končnic, ustaljenega ne spreminjamo (Rodos, rod. ed. Rodosa);
  3. novogrška imena ohranjajo celotno ime s končnicami vred kot osnovo tudi v neimenovalniških sklonih (Makarios, rod. ed. Makariosa).

  Imena srednjeveških učenjakov (Nostradamus, Paracelsus) ali umetnikov (Gallus), cesarjev (Magnus Zakonodajalec), ki so v virih napisani v latinskem jeziku, ohranjajo končnico kot del osnove.
  Imena rimskih zgodovinarjev, senatorjev ... v sodobnih besedilih podomačujemo. Če je ime manj znano, nepodomačeno varianto zaradi identifikacijskih razlogov pogosto zapišemo v oklepaju, npr. Mark Klavdij Ruf (Marcus Claudius Rufus) je bil rimski konzul, senator, zgodovinopisec ...

  Ta pravila so se v slovenskem prostoru ustalila, zavedati pa se je treba, da predvidevajo ločevanje med latinsko osnovo in končnico ter znanje klasične [kikero] in poklasične [cicero] izgovarjave, kar lahko nekaterim dela težave in morajo zato oblike preveriti.

  Pri vaših dveh imenih imate torej glede na tradicijo in pravila dve možnosti:

  1. Lahko ju poslovenite v vseh oblikah (pri tem se za antična imena upošteva klasična izgovorjava): im. ed. Mark Klavdij Ruf, rod. ed. Marka Klavdija Rufa; im. ed. Gaj Sekundin Sekund, rod. ed. Gaja Sekundina Sekunda.
  2. Lahko ju pustite pisno nepodomačeni v imenovalniku, od rodilnika naprej pa oblike poslovenite: im. ed. Marcus Claudius Rufus, rod. ed. Marka Klavdija Rufa; im. ed. Caius Secundinus Secundus, rod. ed. Gaja Sekundina Sekunda.

  Bistveno je, da pri antičnih imenih v osnovo ne sprejmemo tudi t. i. citatnih končnic. Tako kot imena Aristoteles na sklanjamo Aristotelesa, temveč Aristotela, tako tudi ne uporabimo oblik npr. za rod. ed. *Marcusa *Claudiusa *Rufusa.

  Kozma Ahačič, Helena Dobrovoljc (marec 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.