×

Izvor priimka »Zore«
 • Vprašanje:

  Izvor priimka Zore


  Odgovor:

  Priimek Zore je izpeljan z manjšalnim priponskim obrazilom -e (za mlada bitja) iz staroslovenskega (slovanskega) osebnega imena Zor, ki so ga naši predniki dali otroku, ki se je rodil ob zori, svitu. Iz imena Zor so izpeljane še druge imenske oblike – Zoran, Zorin, Zorn, Zorko, Zornik, Zorman –, ki so vse ohranjene v današnjih slovenskih priimkih. Podobno kot Zore je tudi priimek Zorič izpeljan z manjšalnim oz. patronimičnim obrazilom -ič, njegova narečna različica je Zorč, pisna (zaradi necelovitega poknjiženja) pa Sorč. V starosrbskem spomeniku Dečanske hrisovulje iz leta 1330 je izpričano tudi zloženo osebno ime Zorislav.

  V občini Črnomelj je kraj Zorénci, 1463 Saremcz, 1744 Sorenze, 1780 Sorencze, franciscejski kataster 1824 Sorrenze (katastrska občina Butoraj). Ime Zorenci je nastalo kot stanovniško ime iz prvotnega krajevnega imena *Zorénja vas, to pa iz ljubkovalne osebnoimenske oblike *Zorén k osebnemu imenu *Zor, *Zorislavъ. Glede tvorjenosti antroponimske podstave prim. krajevna imena Radénci (v občini Črnomelj), Dobrénja vas, Sobénja vas, Hoténje.

  Na ponemčenem Koroškem zasledimo tudi vas Sörg, ki jo glede na zgodovinska zapisa Surich iz leta 954 in Sorich iz let 1060–1088 rekonstruiramo kot *Zoriči, torej *Zor in njegovi potomci.

  Silvo Torkar (maj 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.