×

Izvor besede »partnerstvo«
 • Vprašanje:

  Že dlje časa razmišljam o pogosto rabljeni besedi partnerstvo.

  Predvidevam, da njena raba v slovenskem jeziku ni sporna, vendar si jaz vseeno želim preveriti, če se besedo da nadomestiti s kakšno drugo besedo z bolj slovenski korenom.

  Veliko bi mi pomenilo, če bi lahko izvedela koren te besede ter njen nastanek.


  Odgovor:

  Izraz partnerstvo se je za označevanje medosebnih čustvenih, ljubezenskih odnosov uveljavil šele v novejšem času. Kot kaže njegova razlaga v SSKJ ('sodelovanje zlasti v gospodarstvu'), je bil še v drugi polovici 20. stoletja večinoma omejen na poslovne odnose. Na njegovo razširitev je verjetno vplivala raba v angleščini, hkrati pa so ji botrovale tudi družbene spremembe, zlasti porast zunajzakonskih skupnosti, ki je povzročil potrebo po novem poimenovanju tega odnosa. V drugačnih družbenih razmerah v starejših obdobjih, ki takšnih zvez niso dopuščale, je namreč za ta odnos med moškim in žensko zadoščal izraz zakon (vse neformalne zveze pa so bile družbeno zaznamovane in zanje tudi ni obstajal vrednostno nevtralni izraz).
  Izraz partner je bil v slovenščino prevzet iz angleščine (morda preko nemščine) za slovenski izraz 'družabnik' in se je najprej uporabljal v njegovem bolj specializiranem pomenu 'kdor sodeluje pri podjetju ali gospodarski akciji s kapitalom ali delom', ki je bil verjetno tudi v drugih jezikih prvotni pomen besede (iz lat. pars 'del, delež', torej 'tisti, ki ima delež pri čem') Splošni pomen besede družabnik v slovenščini pa je širši ('kdor je s kom, zlasti zaradi zabave') in zato ni bil primeren za označevanje tesnejših čustvenih odnosov.

  Za izraz partner Sinonimni slovar slovenskega jezika navaja sinonima življenjski sopotnik in življenjski tovariš, ki v slovarju sicer nista zaznamovana, vendar sta zaradi svoje večbesednosti manj primerna za splošno in strokovno rabo. Kot starinski izraz je naveden tudi življenjski drug. Prvi izraz je v korpusu Gigafida relativno dobro izpričan, za drugega in zlasti tretjega pa lahko najdemo samo posamične pojavitve.
  Iz njih bi lahko torej za partnerstvo tvorili izraza življenjsko sopotništvo ali življenjsko tovarištvo, starinsko življenjsko društvo. Kot kaže korpus Gigafida, se ti tvorjeni izrazi niso uveljavili (najdemo lahko samo enkratno pojavitev življenjsko tovarištvo v izrazito zaznamovanem kontekstu). Za splošno rabo še manj primerni pa bi bili iz njih tvorjeni pridevniki življenjskosopotniški, življenjskotovariški ipd.

  Prevzeti izraz partner je tako v spreminjajočih se družbenih razmerah zapolnil poimenovalno praznino, ki je neprevzeti izrazi zaradi preširokega pomenskega obsega, ki je zahteval zožitev s pridevnikom (npr. tovariš : življenjski tovariš), in posledične omejene tvorbene zmožnosti niso mogli zajeti. Spremembo v osnovem pomenu besede kaže tudi dejstvo, da se je za njegov prvotni pomen (poslovnega družabnika) v slovenščini začela uporabljati besedna zveza (poslovni partner).

  Alenka Jelovšek (maj 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.