×

Kako sklanjamo priimek »Štorgelj«?
  • Vprašanje:

    Kako se pravilno sklanja priimek Štorgelj?


    Odgovor:

    Samostalnike z obrazilom -polglasnik lj sklanjamo na dva načina, pri čemer se prvi način uveljavlja univerzalno za večino samostalnikov, ki so bodisi občna bodisi lastna imena, drugi pa se uveljavlja le pri starejših občnoimenskih samostalnikih (pogosto izposojenkah iz nemščine; gl. SP 2001 v členu 786) kot dvojnična možnost:

    1. izpustimo neobstojni polglasnik v osnovi (nagelj naglja)
    2. osnovo podaljšamo z n in polglasnik ohranjamo (nagelj nageljna)

    Priimke načeloma sklanjamo brez podaljšave z n, torej:

    Štorgelj Štorglja

    In še:

    Dremelj Dremlja

    Grošelj Grošlja

    Kragelj Kraglja

    Bandelj Bandlja

    Avbelj Avblja

    Bertoncelj Bertonclja

    Brecelj Breclja

    Rugelj Ruglja

    Štangelj Štanglja

    Štokelj Štoklja

    Štrukelj Štruklja

    Štukelj Štuklja

    Z zgoraj navedenimi primeri ne smemo mešati priimkov, ki v pisnem obrazilu -elj nimajo polglasnika, temveč naglašeni e. Obrazilo zato ohranjamo, torej:

    Batagelj Batagelja

    Kardelj Kardelja

    Koželj Koželja

    Nekateri tako sklanjajo tudi ime Domicelj Domicelja.

    Pri nekaterih domačih imenih ali hišnih imenih je podaljšava z n živa (tako kot pri občnih imenih v narečju, npr. gorenjsko prijatelj prijateljna). Sistemsko je knjižnem zapisovanju priimkov ne uveljavljamo.

    Helena Dobrovoljc (maj 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.