×

Ujemanje v povedi kot slovnični problem za tujce, ki se učijo slovensko
 • Vprašanje:

  Rada naslovila eno vprašanje, ki se nenehno pojavlja in sicer, spol kadar je količina :)

  Veliko novinarjev je dobrih ljudi
  in ne
  Veliko novinarjev so dobri ljudje

  in kateri od teh stavkov je prav (mislim, da prvi) ampak Toporišič me zmede, ko napiše, da če je stavek še odvisnik… :)

  1. 8% ljudi se bo odločilo, če se ne bi balo…
  2. 8% ljudi se bo odločilo, če se ne bi bali…
  3. 8% ljudi se bodo odločili, če se ne bi bali

  pa tudi

  65.4% ljudi se ne bi odločilo, ker so zadovoljni s svojim videzom
  ali
  -/- ker je zadovoljnih!

  V Toporišiču je razlaga s povedkovim določilom, pridevniško besedo… tuji študenti iz Anglije ne poznajo tega :) in je težko pojasniti kdaj gre v množino/srednji spol ipd.

  Kako bi vi to razložili (po domače) tujim študentom, da jim bo bolj jasno?


  Odgovor:

  V slovenščini se ujemanje osebka s povedkom zaplete, če je v vlogi osebka namesto golega samostalnika ali navadnega pridevnika (1) uporabljen števnik (2).

  Števniki do štiri se v zvezi s samostalnikom vedejo kot pridevniki, tj. s samostalnikom (se ujemajo v spolu, sklonu in številu).

  (1) Novinarji so dobri pisci.
  (1a) Japonski novinarji so dobri pisci.

  (2) Trije novinarji so dobri pisci.

  Kot je videti, se tudi glagol (in ob nepopolnih glagolih tudi povedkovo določilo – biti + polnopomenska beseda v predikativni/povedkovniški vlogi) ujema s slovničnimi kategorijami samostalnika (v vlogi osebka).

  Števniki od vključno 5 dalje (3), pa se vedejo tako, da se samostalniško jedro (novinar) ne ujema s števnikom, temveč povzroči, da se začne jedro vesti kot odvisna sestavina in stoji v rodilniku:

  (3) Pet novinarjev je dobrih piscev.

  V teh primerih se tudi glagol biti in polnopomensko določilo ravnata po samostalniku, ki je sedaj v rodilniku.

  Podobno kot števniki od pet dalje se vedejo tudi nedoločni količinski izrazi tipa več, veliko, nekaj ... (4).

  (4) Veliko novinarjev je dobrih piscev.

  Zgoraj predstavljena pravila kažejo na ujemanje v mikrookolju. Če pa sledi stavku še kak odvisni stavek, se skladenjsko stavek razširi in pravila ujemanja spremenijo. Vpliv količinskega izraza, ki ga opisujemo v primerih (3) in (4), ne sega v odvisni stavek:

  (5) Veliko novinarjev je dobrih piscev, ker imajo radi svoje delo.

  Rekli bi, da se v glavnem stavku odvija slovnično ujemanje, v odvisnem stavku pa ujemanje po logiki (ad sensum), saj se bralec zaveda, da zveza veliko novinarjev označuje veliko ljudi, za kar je bolj naravno uporabiti množino.
  Če hočete, da tujec razume zapletene primere, mora najprej usvojiti zgornja načela.


  Vaši primeri, zapisani v skladu z zgornjimi načeli, pa bi se glasili takole:

  • 8 odstotkov ljudi se bo odločilo, če se ne bi bali …
  • 5,4 odstotka ljudi se ne bi odločilo, ker so zadovoljni s svojim videzom

  Podobne primere je mogoče najti v korpusu Gigafida 2.0, npr. In dosti ljudi se je odločilo, da bodo rajši na Titaniku, kot da bi šli v mrzle čolne.

  Helena Dobrovoljc (junij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.