×

Skladenjska podstava besede »nedokončanost« in število naglasov
 • Vprašanje:

  Zanima me skladenjska podstava besede nedokončanost. Ali je beseda sestavljenka ali izpeljanka? Beseda ima v SSKJ dve naglasni mesti. Kako veš, ali ima neka beseda dve naglasni mesti ali le eno?


  Odgovor:

  Po Toporišiču (prispevek O eno- in večglasnosti nekaterih besednih kategorij, 1969) je večnaglasnost sestavljenk povezana s tem, da se v predponsko obrazilo pretvori polnopomenska beseda skladenjske podstave, zato obrazilo nosi naglas. Tako se sestavljenke ločijo od izpeljank iz predložne zveze, kjer je v tvorjenki zgolj predlog iz podstave, zato ne nosi naglasa (predprážnik < kar je pred pragom). Tako velja, da imajo lahko samostalniške in pridevniške sestavljenke (a) dva naglasa ali (b) en naglas. Število naglasov je odvisno od tega, ali se sestavljenosti zavedamo ali ne. (Večnaglasnice so podrobno predstavljene v magistrskem delu Kaje Jošt.)

  Pri predponi ne- gre za dva tipa:

  (1) zanikanje v predikativnem položaju – dva naglasa (nèvoják, nèkovína, nèrjavèč);

  nè.. predp. obr. (ȅ) |zanikan, nasproten| nèvoják, nèdúh, nèhumaníst, nèupoštévanje, nèvéra; nèrjavèč, nèavtohtón; nèlepó, nèpočási

  (2) zanikanje nezanikanega pomena – en naglas (nemír, neprílika, neúmen).

  ne..1 [poudarjeno nè] predp.
  I. izpredimenska nemír, nemár, neróda, nezgóda, nesréča; neúmen, nevéden, nevšéčen; nemára, neràd, nevédoma, nemúdoma
  II. izpodstavna nesmŕtnost, neúmnost; neróden; nemárno, nevšéčno

  ne..2 [poudarjeno nè] nedol. zaim. predp. nekdó, nekákšen, nekák, nekatéri

  Enako velja za prislove, izpeljane iz pridevnikov. Glagolske sestavljenke niso dvonaglasnice.

  Besedo nedokončanost lahko razlagamo kot izpeljanko (to, da je nedokončan) ali kot sestavljenko (nasprotna dokončanost). Ker je ta samostalnik v SP 2001 sestavljenka, ima dve naglasni mesti – na predponskem obrazilu in na besedotvorni podstavi.

  Urška Vranjek Ošlak, Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik (julij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.