×

Izvor priimka »Poglajen«
 • Vprašanje:

  Prosim za etimološko razlago priimka Poglajen.


  Odgovor:

  Priimek Poglajen nosi v Republiki Sloveniji 323 oseb (od tega 222 v osrednjeslovenski regiji). Po izvoru je to vzdevek, nastal kot deležnik na -en iz sicer neizpričanega glagola *pogláditi 'ostajati nekoliko lačen'. Deležnik poglájen v pridevniški rabi je izpričan v Zatolminu: čǝ ijǝš slaƀa hrana, si proṷ paγlajǝn; pa jesǝn sa ƀli paγlajǝn ǝlđjǝ, kǝr niǝsa miǝl ƀǝč đast aƀiǝlǝ (H. Čujec-Stres, Slovar zatolminskega govora 2, P–Ž, Zatolmin 2014, 69). Glagol pogláditi v pomenu 'napol spitati žival' in deležnik poglájen 'napol spitan' pa sta izpričana v beltinškem prekmurskem govoru (F. Novak, Slovar beltinškega prekmurskega govora, 2. Izdaja, Murska Sobota 1996, 101). Za opozorilo na narečne podatke, ki so omogočili drugačno razlago izvora priimka (ne iz pogláditi v pomenu 'spolirati'), se zahvaljujem kolegici Metki Furlan.

  O izvorno deležniških priimkih je bilo že nekaj napisanega, in sicer v kolumni Besede, besede, besede (Delo, 6. maja 2013) Od Poglajena do Pohlevna.

  Med slovenskimi priimki imamo tudi nekaj zelo slikovitih primerkov, ki ne vzbujajo pozornosti le s svojo prvinsko sporočilnostjo, temveč tudi zato, ker pišočim povzročajo težave pri pregibanju. To so priimki, ki so po izvoru deležniki na -en: Raztresen, Poglajen, Natlačen, Zavržen, Zagožen (prvotno pač *Zavožen), Okleščen, Posušen, Pražen in še nekateri drugi. Če ne bi bili lastna imena, bi jih seveda sklanjali po pridevniški sklanjatvi: raztresenraztresenega, natlačennatlačenega, zavoženzavoženega ipd. Prav zato pa, ker so ti deležniki postali vzdevki in nato priimki, jih sklanjamo kot samostalnike: Raztresena, Poglajena, Zagožena, ne pa z neobstojnim e-jem (Zagožna), kot navadno beremo. Rodilniške oblike teh priimkov so enake ženskim imenovalniškim oblikam ustreznih deležnikov: raztresena, poglajena, zavožena. V to kategorijo spadata tudi hrvaška oz. srbska priimka Poplašen in Ukraden.

  Enako se obnašajo tudi priimki, ki so po izvoru pridevniki na (nenaglašeni) -en: Pohleven, Truden, Lačen, Majhen, Reven, Majcen, Studen, Zelen idr. Pri pisanju njihovih rodilniških oblik se ravnamo po ženskih oblikah pridevnikov, zato Pohlevna, Trudna, Lačna, Majhna, toda Majcena, Studena, Zelena. Res pa je, da je tudi pri pregibanju priimka Majcen začela delovati analogija, zaradi česar imamo danes krajevno ime Majcni (1894 še Majceni) in ulico Milana Majcna. Zaradi delovanja analogije se je tudi nekdaj dokaj razširjeno, nato že skoraj opuščeno, danes pa spet zelo popularno ime Klêmen začelo pri mlajšem rodu pregibati Klêmna namesto tradicionalnega Kleména.

  Opomba:

  Odgovor je na željo avtorja posodobljen. Različica odgovora, ki je bila objavljena novembra 2014, je shranjena v uredništvu svetovalnice.

  Silvo Torkar (december 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.