×

Deljenje besed
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako pravilno delimo besede:

  raznovrstnost, vrednost, večjih, regionalnih, biomasa, proizvedeno, soproizvodnji, kamnih, predalpskih, Ljubljana, prihodnjih in angleško besedo naturally.


  Odgovor:

  Deljenje besed obravnavajo pravila Slovenskega pravopisa v paragrafih 599 do 614. V primerih, za katere sprašujete, je uporaba pravil taka:

  raz-no-vrst-nost (slabše tudi -vrs-tnost),

  vred-nost,

  več-jih,

  re-gi-o-nal-nih,

  bi-o-ma-sa,

  pro-iz-ve-de-no,

  so-pro-iz-vod-nji,

  kam-nih,

  pred-alp-skih,

  Ljub-lja-na,

  pri-hod-njih;

  angleško besedo znotraj slovenskega besedila delimo po naše:

  na-tu-ral-ly.

  Marko Snoj (maj 2014)


Prijavite se za odgovor