×

Izvor imen »Košiše«, »Masore«, »Jelični vrh«
 • Vprašanje:

  Zanima me izvor imen Košiše, Masore in Jelični Vrh.


  Odgovor:

  Košiše (izg. Košíše), kraj v občini Kamnik brez zelo starih zapisov, 1780 Na Gornia Hrib, 1817 Koschische, 1823 Kosische (Metelkovo gradivo), 1846 Kosiſhe (Freyer), kataster 1868 Kosiše, nem. Koschische.

  Pri razlagi imena velja izhajati iz ledinskega imena *Kosíšče, kot nam kaže zapis Kosische v Metelkovem gradivu 1823 in kot je ime pravilno rekonstruiral že Freyer 1846, tako pa so ga zapisali tudi v reambulančnem katastru 1868. Prim. podobno asimilacijo v imenih Lažíše (po nem. zapisu Laschische) za *Lázišče (nar. Laše) ali nem. zapis 1826 Auschische za Ovsiše (iz *Óvsišče, nar. Voše). Podstava imena je verjetno *kosa, vendar v morda izgubljenem pomenu 'poševno, koso zemljišče'.

  Masore (izg. Masóre), kraj v občini Idrija, so samostojno naselje šele od leta 1953; nastale so v času rovtarske kolonizacije v 17. stoletju. Čeprav je Bezlaj izvajal Masore iz substratnega imena, primerljivega z Mosor planino v Dalmaciji, je tudi glede na stanovniško ime Masornikarji verjetneje, da gre za prvotno nenaselbinsko ime domačega občnoimenskega izvora. Na podlagi slovanskega narečnega in lastnoimenskega gradiva se rekonstruira praslovanski leksem *mosor (ESSJa 20, Moskva, 1995), ki je že v praslovanski dobi prevzet iz starovisokonemškega masar, izhodišče pa naj bi bil staronordijski mossur 'javor'. Če je pozabljeno slovensko občno ime *mosor tako kot v slovaških narečjih pomenilo 'štor', potem so Masore pomenile isto kot Štore: 'območje, kjer so po krčenju gozda ostali številni štori' (za etimologijo imena Štore gl. Marko Snoj, ESSZI, Ljubljana 2009).

  Jelični Vrh (izg. Jelíčni Vrh), kraj v občini Idrija brez starejših zapisov, prebivalci so Jelíčnikarji, 1770 Velizen Verh, 1777 Velizenverch, 1817 Jellitschenverch, 1846 Jelizhni Verh (Freyer). Ime je, sodeč po prvih znanih zapisih, izpeljano iz staroslovenskega osebnega imena *Vel (okrajšane oblike zloženega imena *Velemir) oz. njegovega patronimika *Velič. Iz starejše oblike *Velič Vrh je zaradi potrebe po jasneje izraženi svojilnosti nastala današnja oblika z obrazilom -n.

  Silvo Torkar (maj 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.