×

Pregibanje samostalnika »somelje«
 • Vprašanje:

  Prosim za odgovor na vprašanje, ali je mogoče tudi besedo sommelier pregibati po vzorcu premier. SP 2001 namreč pravi: premier – premierja in sommelier -- sommeliera. Potemtakem je narobe po nasvetu sommelierjev, ker bi moralo biti po nasvetu sommelierov/sommelierev?


  Odgovor:

  Pri samostalnikih, ki se končajo na -ier, so pravila Slovenskega pravopisa 2001 res neusklajena s slovarjem: V členu 960, kjer so obravnavani pridevniki iz imen, ki se končujejo na nemi soglasnik (in od rodilnika naprej z osnovo na govorjeni j), je zapisano, da imajo kljub preglašenemu govornemu obrazilu (-ev) v pisavi svojilno obrazilo -ev ali -ov: premier – premierev/premierov [premjé premjêjev-]. To velja tudi za oblikoslovno pregibanje, torej premier – s premierem/premierom [premjé s premjêjem].

  Slovar tega pravopisa navaja več (tako občnih kot lastnih) poimenovanj z nemim soglasnikom oz. -ier in jih obravnava enotno, z izjemo premier:

  1. večinoma sledi pravopisnim pravilom in dopušča pisno dvojnico -em/-om ... brez podaljšave z j

  • Chénier -a [šenjé -êja] m s -em/-om [em] oseb. i. (ẹ̑ ȇ) |francoski pesnik| Chénierev -a -o in Chénierov -a -o [-ev-] (ȇ; ȇ)
  • conférencier -a [konferansjé -êja] m s -em/-om [em] člov. (ẹ̑ ȇ); gl. konferansje
  • Daumier -a [domjé -êja] m z -em/-om [em] oseb. i. (ẹ̑ ȇ) |francoski slikar in kipar| Daumiêrev -a -o in Daumiêrov -a -o [-ev-] (ȇ; ȇ)
  • financier -a [finansjé -êja] m s -em/-om [em] člov. (ẹ̑ ȇ); gl. finansje
  • Fourier -a [furjé -êja] m s -em/-om [em] oseb. i. (ẹ̑ ȇ) |francoski matematik in fizik; francoski socialist| Fourierev -a -o in Fourierov -a -o [-ev-] (ȇ; ȇ)
  • Gautier -a [gotjé -êja] m z -em/-om [em] oseb. i. (ẹ̑ ȇ) |francoski književnik| Gautierev -a -o in Gautierov -a -o [-ev-] (ȇ; ȇ)
  • Le Corbusier ~ -a [lə korbizjé -êja] m z -em/-om [em] oseb. i. (ẹ̑ ȇ) |francoski arhitekt| Le Corbusierev -a -o in Le Corbusierov -a -o [-ev-] (ȇ; ȇ)
  • métier -a [metjé -êja] m z -em/-om [em] pojm. (ẹ̑ ȇ); gl. metje
  • Montpellier -a [monpeljé -êja] m z -em/-om [em] zem. i. (ẹ̑ ȇ) |francosko mesto|: v ~u montpelliêrski -a -o (ȇ) Montpelliêrčan -a m, preb. i. (ȇ) Montpelliêrčanka -e ž, preb. i. (ȇ)
  • Mounier -a [munjé -êja] m z -em/-om [em] oseb. i. (ẹ̑ ȇ) |francoski filozof| Mounierev -a -o in Mounierov -a -o [-ev-] (ȇ; ȇ)
  • Nodier -a [nodjé -êja] m z -em/-om [em] oseb. i. (ẹ̑ ȇ) |francoski pisatelj| Nodierev -a -o in Nodierov -a -o [-ev-] (ȇ; ȇ)
  • sommelier -a [someljé -êja] m s -em/-om [em] člov. (ẹ̑ ȇ) vinski svetovalec, točajsommelierka -e [someljêjka] ž, člov. (ȇ) sommelierev -a -o tudi sommelierov -a -o [someljêjev] (ȇ; ȇ)

  2. pri samostalniku premier pa odstopa od pravopisnih pravil, saj se končni – prvotno nemi soglasnik »ozvoči«, zato opušča dvojnični zapis in v skladu z govorom tudi pisno podaljšuje osnovo z j

  • premier -ja [premjêr in premjé -êja] m s -em člov. (ȇ; ẹ̑ ȇ) ministrski predsednik, predsednik vladepremiêrka -e [mje] ž, člov. (ȇ) premiêrjev -a -o [premjerjev- in premjejev-] (ȇ)

  S pogosto rabo besede premier je očitno prišlo do neupravičenega branja po črki [premjêr], v skladu s tem pa je podaljšava z j izvedena v vseh sklonskih oblikah.

  Najnovejši slovar, tj. Slovar novejšega besedja, navaja nekoliko drugačen zapis kot pravopisni slovar, saj v izgovarjavi ne ohranja končnega -r, kljub temu pa tako pri podomačenem zapisu (somelje) kot pri izvirniku (sommelier) priporoča daljašanje osnove z j:

  • someljé -êja in sommelier -ja cit. [someljé -êja] m, člov. (ẹ̑ ȇ) strokovnjak za izbiro vina k določeni hrani, svetovanje in streženje gostom: Prav someljeji so prispevali k temu, da se je kultura pitja vina precej spremenila in da ljudje vedno bolj cenijo kakovostna vina

  Analiza sodobne jezikovne rabe namreč potrjuje, da prevzeti samostalnik sommelier v odvisnih sklonih podaljšuje osnovo s soglasnikom j, in sicer ne le v izgovoru, temveč tudi v pisavi.

  Vaš zgled se torej ustrezno glasi: po nasvetu sommelierjev; glede na to, da se je v rabi že precej uveljavil tudi podomačeni zapis someljé someljêja, pa je mogoče reči in zapisati tudi po nasvetu someljejev.

  Premik k fonetičnemu zapisu je mogoče utemeljiti tudi z izvedeno anketo o izgovoru nekaterih prevzetih besed, ki je bila izvedena ob pripravi druge izdaje SSKJ. Rezultati namreč kažejo, da se samostalnik premier prednostno izgovarja [premjé premjêja] (rešitev izgovora v 2SSKJ pa je [premjé premjêja tudi premjêr]).

  Helena Dobrovoljc, Tanja Mirtič (maj 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.