×

Razlika med predlogoma »od« in »izmed«
 • Vprašanje:

  Kakšna je razlika med predlogoma od in izmed?

  Kdaj katerega uporabiti, kako je s stilno zaznamovanostjo?

  Npr.:

  Eden od/izmed najpametnejših ljudi.


  Odgovor:

  od/izmed

  Predloga od in izmed, kadar nastopata v pomenu izbirnosti, pogosto tudi v kombinacij z eden/kateri/kdo, sta v besedilu medsebojno zamenljiva, pri čemer mora biti pridevnik oz. samostalniška besedna zveza, ki predlogu sledi, v množini in v rodilniku, sicer pomenska zamenljivost ni mogoča (lepše od/*izmed Urške ni bilo nobene). Nekaj primerov:

  • V restavraciji sta izbrala eno od/izmed odmaknjenih lož
  • Poplava je ena od/izmed najpogostejših naravnih katastrof
  • Klinika v Clevelandu velja za eno od/izmed najboljših v ZDA
  • Od/izmed pomembnejših vprašanj je poudaril načelo subsidiarnosti
  • Želi se uvrstiti na katerega od/izmed večjih tekmovanj
  • Na seji odbora ni bil podprt noben od/izmed vloženih amandmajev
  • Oni dan sem bila v eni od/izmed celjskih knjigarn

  Slovar slovenskega knjižnega jezika daje v primerih kot ta dan je izmed najlepših v življenju prednost predlogu med (in posledično pridevniku oz. samostalniški zvezi v orodniku), npr.:

  • Poplava je med najpogostejšimi naravnimi katastrofami
  • Klinika v Clevelandu je med najboljšimi v ZDA

  Pri tem je treba opozoriti, da predlogov od in izmed, kadar nastopata v kombinaciji z en/kateri/kdo nihče ipd., ni vedno mogoče zamenjati z med, ne da bi se zaradi preureditve stavka spremenila tudi vsebina oz. ne da bi prišlo do dvoumne ali neustrezne vezave:

  • ? V restavraciji sta izbrala (eno) med odmaknjenimi ložami
  • ? Želi se uvrstiti med večja tekmovanja
  • ? Oni dan sem bila v eni med celjskimi knjigarnami

  Stanje zaplete priporočilo Slovenskega pravopisa 2001, ki v primerih kot eden od dijakov; najlepša od deklet kot ustreznejšega navaja predlog izmed, kar je v nasprotju s SSKJ-jevim priporočilom, da se izmed zamenjuje z med.

  Čeprav se noben od priročnikov ne opredeljuje glede primernosti rabe brez predlogov od/izmed, se, vsaj v navedenih primerih, zdi ta raba stilno najprimernejša:

  • Poplava je ena najpogostejših naravnih katastrof
  • Klinika v Clevelandu velja za eno najboljših v ZDA

  Polona Gantar (junij 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.