×

Ali je pravilno »dezodorant« ali »deodorant«?
 • Vprašanje:

  Večkrat vidim zapisano besedo deodorant. Ali ni pravilno dezodorant? Hvala za vaš odgovor.


  Odgovor:

  Beseda dezodorant ima kar nekaj pisnih različic, povezanih z varianto predpono de-, tj. dez-, pa tudi s končajema besede, ki sta tako -ans kot -ant.

  1. Predpono dez.. uporabljamo kot varianto predpone de.., če se korenska beseda začne s samoglasnikom: Slovenski pravopis 2001 našteva dezinficírati, dezodorírati, dezavuírati; deziluzíja. Korenska beseda je namreč odorant (angl.) in pomeni 'snov z močnim vonjem'.

  Pod vplivom tujih jezikov, zlasti angleščine, nemščine in italijanščine, so različico brez z (deodorant) prevzeli tudi nekateri slovanski jeziki, npr. češčina in hrvaščina, medtem ko poljščina, srbščina in slovenščina ohranjajo prvotni zapis – dezodorant.

  2. Po navedbi v Toporišičevi Slovenski slovnici (2000: 161 sl.) obrazilo -ans lahko označuje le vršilnika dejanja (predmet ali stvar, ki neko dejanje opravlja ali je zanj namenjeno: konservans, dezodorans, stimulans), obrazilo -ant pa bodisi vršilca dejanja (diplomant, emigrant, komandant, demonstrant, sekundant, zabušant) bodisi vršilnika (dešifrant, oksidant).

  Kljub temu pa SP 2001 po zgledu SSKJ usmerja od dezodoransa k dezodorantu. Pisne različice deodorant, katere raba pod vplivom tujih jezikov vse bolj narašča (korpus Gigafida: deodorant 1536 proti dezodorant 1092), ta dva slovarja še ne navajata.

  Slovnično utemeljen bi bil torej zapis dezodorans (vršilnik), glede na normativne določitve slovarjev pa dezodorant.

  Helena Dobrovoljc (junij 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.