×

Ali je pravilno »dezodorant« ali »deodorant«?
 • Vprašanje:

  Večkrat vidim zapisano besedo deodorant. Ali ni pravilno dezodorant? Hvala za vaš odgovor.


  Odgovor:

  Beseda dezodorant ima kar nekaj pisnih različic, povezanih z varianto predpono de-, tj. dez-, pa tudi s končajema besede, ki sta tako -ans kot -ant.

  1. Predpono dez.. uporabljamo kot varianto predpone de.., če se korenska beseda začne s samoglasnikom: Slovenski pravopis 2001 našteva dezinficírati, dezodorírati, dezavuírati; deziluzíja. Korenska beseda je namreč odorant (angl.) in pomeni 'snov z močnim vonjem'.

  Pod vplivom tujih jezikov, zlasti angleščine, nemščine in italijanščine, so različico brez z (deodorant) prevzeli tudi nekateri slovanski jeziki, npr. češčina in hrvaščina, medtem ko poljščina, srbščina in slovenščina ohranjajo prvotni zapis – dezodorant.

  2. Po navedbi v Toporišičevi Slovenski slovnici (2000: 161sl.) obrazilo -ans lahko označuje le vršilnika dejanja (predmet ali stvar, ki neko dejanje opravlja ali je zanj namenjeno: konservans, dezodorans, stimulans), obrazilo -ant pa bodisi vršilca dejanja (diplomant, emigrant, komandant, demonstrant, sekundant, zabušant) bodisi vršilnika (dešifrant, oksidant).

  Kljub temu pa SP 2001 po zgledu SSKJ usmerja od dezodoransa k dezodorantu. Pisne različice deodorans, katere raba pod vplivom tujih jezikov vse bolj narašča (korpus Gigafida: deodorant 1536 proti dezodorant 1092), ta dva slovarja še ne navajata.

  Slovnično utemeljen bi bil torej zapis dezodorans (vršilnik), glede na normativne določitve slovarjev pa dezodorant.

  Helena Dobrovoljc (junij 2014)