×

Izvor priimka »Obštetar«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Obštetar.


    Odgovor:

    Priimek Obštetar (37 oseb) z različico Obšteter (31 oseb) je nastal iz pravnozgodovinskega izraza oštetar oz. obštetar (iz nem. Hofstätter), ki je pomenil podložnika na manjši kmetiji, imenovani oštat (iz nem. Hofstat) ali domec. Glas -b- v priimku je nastal s substitucijo nem. -f-. Pravni zgodovinar akad. Sergij Vilfan pravi, da so te besede lahko imele krajevno različne pomene (Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev, 1961, str. 296). Cigaletov Nemško-slovenski slovar (1860) navaja pomene kočar, osebenjek (= gostač), podružnik.

    Silvo Torkar (september 2014)