×

Izvor priimka »Ferlež«
  • Vprašanje:

    Zelo me zanima izvor oz. pomen priimka Ferlež.


    Odgovor:

    Priimek Ferlež (234 oseb) s svojima različicama Ferleš (37 oseb) in Frlež (41) je nastal kot hipokoristik iz krstnega imena Florjan oz. njegove premetane osnove Ferl- s priponskim obrazilom -eš. Priimek Ferleš so v stranskih sklonih zaradi zvenečnostne premene š > ž (Ferleža itd.) začeli pisati Ferlež. O priimkih iz krstnega imena Florianus gl. več v knjigi Pavleta Merkuja Svetniki v slovenskem imenoslovju, Trst 1993.

    Silvo Torkar (november 2014)