×

Izvor priimkov »Komac« in »Leban«
 • Vprašanje:

  Pozdravljeni, zanima me izvor priimkov Komac in Leban.


  Odgovor:

  Priimek Leban

  Priimka Leban in Leben sta, o tem skoraj ni dvoma, dve različici istega priimka. Na Tolminskem je razširjena skoraj izključno le varianta Leban, na Loškem pa Leben. V zgodovinskih virih se prvič pojavi leta 1499 na Slapu pri Vipavi (Jerne Leben), 1507 v Grgarju (Juri Leban), 1515 v Volčah (pri Tolminu) (Jerne Leban), 1501 v Golici (pri Selcih v Selški dolini) (Matheus Leben), 1630 v Žirovskem Vrhu (Andrej Leben). Priimek verjetno izhaja iz osnove leb 'čelo', pomeni torej človeka z velikim, močno izraženim čelom. Ista osnova tiči tudi v besedah lebanja, lobanja. Gl. F. Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika, 2. knjiga, Ljubljna 1982, geslo leb.

  [To besedilo je objavljeno že v spletnem Leksikonu priimkov, http://www.rodoslovje.com/, ki ga ureja mag. Janez Toplišek, obenem z razlago, ki jo je v svoji knjigi Slovenski priimki na zahodni meji, Trst 1982, podal Pavle Merkù, v skladu s katero naj bi priimek Leban »morda« nastal iz krstnega imena Filip. Razlaga je glasoslovno neprepričljiva in je avtor v knjigi Svetniki v slovenskem imenoslovju, Trst 1993, ni več ponovil.]

  Priimek Komac

  Priimek Komac razlaga Pavle Merkù tako leta 1982 (Slovenski priimki na zahodni meji) kot leta 1993 (Svetniki v slovenskem imenoslovju) iz aferetičnega hipokoristika *Kom k imenski obliki *Jakom, prevzeti od romanskih sosedov za krstno ime Jakob. Priimka Komac in Komic (za neobstoječe knjižno *Komec) naj bi nastala kot patronimika. V podkrepitev navaja Merkù zapise Comaz iz let 1496 in 1529, vselej iz Furlanije.

  [Merkujevo besedilo o priimku Komac je objavljeno v spletnem Leksikonu priimkov http://www.rodoslovje.com/.]

  Silvo Torkar (november 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.