×

Vezaj in pomišljaj v Uradnem listu
 • Vprašanje:

  Zanima me slovnična raba vezaja oz. pomišljaja pri navajanju Uradnega lista.

  Primer: Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13)

  (vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3490)

  Ali se pravilno uporablja nestični vezaj (kot v obravnavanem primeru) ali se namesto vezaja uporabi pomišljaj?


  Odgovor:

  V primerih, ki jih navajate, gre očitno za naštevanje dopolnil k neki določbi v uradnem listu, zato uporabljamo pomišljaj, saj gre za pojasnilo (npr. uradno prečiščeno besedilo, popravek in podobno):

  Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 − uradno prečiščeno besedilo, 14/05 − popr., 92/05 − ZJC-B, 93/05 − ZVMS, 111/05 − odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 − ZRud-1, 20/11 − odl. US, 57/12, 101/13 − ZDavNepr in 110/13)

  Z vezajem ostajajo zapisani ZJC-B in ZRud-1, kjer vezaj povezuje števila oz. po pravopisu t. i. zložene številke (člen 416).

  Helena Dobrovoljc (december 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.