×

Kako uporabljati prislov »zaenkrat«? • Vprašanje:
  Zanima me raba prislova zaenkrat. Velikokrat namreč vidim ta prislov tudi zapisan, čeprav ima tako v SP-ju kot v novem SSKJ2 kvalifikator »pog.«. Smemo torej tudi pisati zaenkrat ali je pravilneje uporabiti za zdaj?

  SKKJ2:
  zaênkrat tudi zaenkràt prisl. (é; ȁ) pog. za zdaj: zaenkrat imajo dovolj hrane / zaenkrat se še ni nič spremenilo / boš ostal tukaj?

  Zaenkrat

  SP:
  zaênkrat tudi zaenkràt čas. prisl. (é; ȁ) knj. pog. za zdaj: ~ imajo dovolj hrane; ~ se ni še nič spremenilo

  Odgovor:

  Kvalifikator pogovorno v informativno-normativnem razlagalnem slovarju, kot je SSKJ2, označuje besede, pomene ali zveze iz vsakdanje govorice ljudi, kadar ne govorijo v narečju, kar pa ne pomeni, da teh prvin ne bi smeli zapisati. Gradivo sodobne slovenščine potrjuje več kot dvakrat pogostejše zapise prislovne zveze za zdaj v različnih besedilnih tipih. Če pa primerjamo na primer le delež rabe v internetnih besedilih, ugotovimo, da je raba prislova zaenkrat v njih precej pogostejša (pribl. 24 %) kot raba prislovne zveze za zdaj (pribl. 8 %) (vir: www.gigafida.net). Razmerje med prislovoma, v slovarju ovrednoteno s kvalifikatorjem pogovorno pri prislovu zaenkrat (v pravopisu s kvalifikatorjem knjižno pogovorno, ki označuje prvine knjižnega jezika, ki so v rabi zlasti v bolj sproščenih govornih položajih), torej ni v nasprotju z aktualno rabo.

  Nataša Jakop (februar 2015)