×

Nihanja med določno in nedoločno obliko pridevnika
 • Vprašanje:

  Katero obliko pridevnika uporabimo v naslednjih primerih?

  a) Vstavite pravilen/pravilni odgovor. (In še: Ali je namesto pravilen bolje uporabiti ustrezen?)

  b) Pogoj za opravljanje izpita je opravljen/opravljeni govorni nastop.

  c) Napišite, ali je glagol dovršen/dovršni ali nedovršen/nedovršni.


  Odgovor:

  O določni in nedoločni obliki pridevnika smo v rubriki že večkrat pisali. Pomagajate si s seznamom ključnih besed in kliknite zvezo določni in nedoločni pridevnik.

  Konkretne odgovore na vaša vprašanja podajam po alinejah:

  a) Vstavite pravilen/pravilni odgovor. (In še: Ali je namesto pravilen bolje uporabiti ustrezen?)

  O rabi nedoločne (pravilen) ali določne oblike pridevnika (pravilni) odloča sobesedilo, odločitev za sopomenko ustrezen pa je poljubne narave.

  • Nedoločno obliko uporabimo, kadar samostalnik lastnostno šele natančneje določamo (glej Toporišič, Slovenska slovnica: 328). Npr.: Za sodelovanje v igri je potrebno vstaviti pravilen odgovor in kupon prinesti v najbližji salon /.../
  • Določno obliko uporabimo, ko gre za že znano lastnost kakega samostalnika (glej Toporišič, Slovenska slovnica: 328). Npr.: V tem snopiču je 22 vprašanj iz matematike. Večina vprašanj ima po tri možne odgovore, od katerih je le eden pravilen. Vstavite pravilni odgovor.

  b) Pogoj za opravljanje izpita je opravljen/opravljeni govorni nastop.

  Vprašanje rabe nedoločne (opravljen) ali določne oblike (opravljeni) je v zgornjem primeru povezano z razumevanjem stavčne zgradbe in seveda je odvisno tudi od sobesedila, iz katerega ste poved iztrgali.

  • Če je pridevniška beseda opravljen povedkovo (glagolsko) določilo ali, povedano drugače, če je pogoj za opravljanje izpita to, da se najprej opravi govorni nastop, morate uporabiti nedoločno oblika pridevnika: je opravljen.
  • Če je pridevniška beseda opravljen skladenjsko levi prilastek besedne zveze govorni nastop ali, povedano drugače, če je pogoj za opravljanje izpita opravljeni govorni nastop, morate uporabiti določno oblika pridevnika: opravljeni (govorni nastop). Seveda pa mora tak zgled biti uporabljen ustrezno glede na predhodno besedilo.

  c) Napišite, ali je glagol dovršen/dovršni ali nedovršen/nedovršni.

  Ker gre za terminološko zvezo, je določna oblika pričakovana.

  Aleksandra Bizjak Končar (marec 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.