×

Sklanjanje in spol kratic (1)
 • Vprašanje:

  Ali se kratica NUK lahko sklanja tudi po 3. moški sklanjatvi ali samo po 1., kot je zapisano v slovarskem delu SP?

  In če se lahko sklanja samo po 1., zakaj je tako?


  Odgovor:

  Res je, v slovarskem delu SP je kratica NUK uvrščena v 1. moško sklanjatev, kar nakazuje paradigma: NUK NUK-a NUK-u

  Problematično pri teh kraticah, ki imajo za jedro skladenjske podstave samostalnik ženskega spola, hkrati pa se ne končajo na samoglasnika -a (npr. ZDA, NASA, INA), je prav spreminjanje spola, ko postanejo kratice, poleg tega pa je v pravopisu neenotno določeno, kako kratico sklanjati:

  (1) po 1. moški sklanjatvi

  primer: NUK (za Narodna in univerzitetna knjižnica), m. spol: v NUK-u

  (2) po 1. ali 3. moški sklanjatvi

  primer: FF (za Filozofska fakulteta), m. spol: na FF-ju ali na FF

  (3) po 1. ali 3. moški sklanjatvi ali po 3. ženski sklanjatvi

  primer: SAZU (za Slovenska akademija znanosti in umetnosti), m. spol: na SAZU-ju ali na SAZU; ž. spol: na SAZU

  Pri ugotavljanju spola pri kraticah, ki jih pregibamo po 3. sklanjatvah, si pomagamo s skladenjsko rabo (kot osebek vpliva na povedek: SAZU je predlagala; kot jedro vpliva na pridevniški prilastek: naša/naš SAZU).

  Neenotna obravnava kratic v pravopisu, ki jo tudi sami omenjate, je verjetno posledica dejstva, da njegovi sestavljavci niso imeli vpogleda v gradivo na način, kakršnega si lahko privoščimo danes, ko si lahko jezikovno rabo na grobo ogledamo kar prek spletnih iskalnikov, natančneje dobimo vpogled v različne plasti jezika prek besedilnih korpusov -- problemsko usmerjeno pa zlasti s pomočjo jezikovnotehnoloških orodij.

  Za kratico NUK tako ugotovimo, da se vede enako kot kratica SAZU. Sklanjamo jo torej lahko po treh sklanjatvah:

  (1) po 1. moški sklanjatvi: Predlagal je, naj strokovne službe poskrbijo za ohranitev in zaščito arheoloških najdb pri graditvi novega NUK-a

  (2) po 3. moški sklanjatvi: Veliko je tveganje, da prva faza gradnje novega NUK do leta 2011 ne bo končana

  (3) po 3. ženski sklanjatvi: Razpis za gradnjo nove NUK je bil napovedan že leta 1988

  Z normativnega vidika pravopisna napotila kažejo na to, da sta enakovredni 1. moška in 3. ženska sklanjatev, neprednostna pa je 3. moška sklanjatev.

  Helena Dobrovoljc (marec 2015)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.