×

Izvor priimka »Budal«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Budal.


    Odgovor:

    Priimek Budal (33 oseb, od tega 17 v obalno-kraški stat. regiji) in njegova pisna različica Budau (7 oseb) je najverjetneje nastal iz staroslovenskega osebnega imena *Bǫdalъ, ki ima vzporednico v staropoljskem osebnem imenu Bądal in srbskem priimku Budalović (patronimiku iz Budal). Ime *Bodal je hipokoristik iz zloženih imen *Bodislav, *Bodigoj ipd., izpeljano s priponskim obrazilom -al, ki je izpričano tudi v priimku Hodalič. V drugih slovanskih jezikih so znana tudi osebna imena Bogal, Dobral, Gostal, Dragalj, Bradal, Nosal itd. Današnja oblika Budal je nastala iz prvotnega Bodal v narečnem razvoju.

    Silvo Torkar (marec 2015)