×

Oznaka v slovarju pri izrazih »pozneje« in »kasneje«
  • Vprašanje:

    Zanima me, ali je med izrazoma pozneje in kasneje kakšna bistvena razlika. Kasneje ima v SSKJ in SP sicer oznako, da njegova raba peša, vendar tega v vsakdanjem življenju nisem opazil, pa tudi korpus Gigafida ne kaže na to, da bi bil izraz na robu izumrtja.


    Odgovor:

    Med primernikoma kasneje in pozneje ni nobene pomenske razlike, kakor je ni niti med osnovnikoma kasno in pozno ter pridevnikoma kasen in pozen. Prva izdaja SSKJ je zaznala pešajočo rabo pridevnika kasen in njemu ustreznega prislova kasno, kar za osnovniške oblike velja še danes. Ker pa je njegova raba predvsem v stopnjevalnih oblikah (kasneje, kasnejši ipd.) zelo pogosta, je v drugi izdaji SSKJ ta oznaka izpuščena, še vedno pa ima tu pridevnik kasen v osnovnem pomenu 'ki ima do določenega časa, roka malo, premalo časa' pripisano nadrejeno sopomenko pozen.

    Marko Snoj, Peter Weiss (junij 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.