×

Razlaga zakonskega besedila
 • Vprašanje:

  Pri razlagi zakonskega besedila v sodni praksi se je zastavilo pomembno pravopisno vprašanje, ali je besedno zvezo zapadlih za zadnje leto zakonodajalec pravilno ločil z vejico, ali je tam ne bi smelo biti.

  Eno stališče je, da gre za desni prilastek, ki ne bi smel biti ločen z vejico, napaka pa kaže, da se besedna zveza nanaša na vse v celotnem besedilu navedene terjatve in ne le na terjatve prispevkov za socialno zavarovanje.

  Drugo stališče je, da gre za deležniški polstavek, ki mora biti ločen z vejico, saj je na desni strani osnovnega stavka, pri čemer se navedena besedna zveza nanaša le na terjatve prispevkov za socialno zavarovanje, za ostale navedene terjatve pa ne.

  Pri tem je tudi nejasen pomen vejice pred veznikom TER, za katerim se nadaljuje besedilo terjatve prispevkov za socialno zavarovanje. Ali ta vejica kaže na pomen ločitve prej navedenih terjatev od terjatev prispevkov za socialno zavarovanje.

  Podajam besedilo zakonskega člena:

  Iz zneska, dobljenega s prodajo, se poplačajo najprej terjatve iz naslova zakonite preživnine, terjatve iz naslova odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti ali zmanjšanja oziroma izgube delovne zmožnosti in terjatve iz naslova odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, terjatve delavcev iz delovnega razmerja z dolžnikom, ter terjatve prispevkov za socialno zavarovanje, ZAPADLIH ZA ENO LETO, in sicer ne glede na to, ali so te terjatve zavarovane z zastavno pravico na prodani nepremičnini ali ne.


  Odgovor:

  Najprej odgovor na prvo vprašanje: zapadlih za eno leto je po skladenjski zgradbi polstavčni prilastek – torej prilastek, ki ima obliko polstavka. Prepoznamo ga po tem, da je potencialno pretvorljiv v ki-stavek, od katerega je bistveno krajši in ga pogosto uporabljamo ravno zaradi gospodarnosti in večje koherentnosti izražanja. V navedenem odstavku sta taka polstavčna prilastka dva (oba sta spodaj podčrtana):

  • škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti ali zmanjšanja oziroma izgube delovne zmožnosti = škodo, ki je nastala zaradi /…/;
  • terjatve prispevkov za socialno zavarovanje, zapadlih za eno leto = terjatve prispevkov za socialno zavarovanje, ki so zapadli za eno leto /…/.

  Stavčni prilastek vedno uvaja vejica, deležnik, ki stoji na njegovem začetku, pa se po obliki (tj. v sklonu, številu in spolu) ujema s samostalniško odnosnico:

  • škodo, nastalo /.../ = nastalo škodo;
  • terjatve prispevkov za socialno zavarovanje, zapadlih za eno leto /…/ = zapadlih prispevkov.

  Veznik ter je v besedilu uporabljen najbrž zato, ker je eden od predhodnih členov v naštevalnem nizu po nepotrebnem uveden z veznikom in. Ker gre za enakovredne naštevalne dele, bi bilo ta in bolje črtati, manjkajoča vejica pred njim pa je potrebna v vsakem primeru, saj zaključuje polstavčni prilastek. Kljub temu pa bi ter v besedilu iz slogovnih razlogov ohranili, saj sledi še pojasnjevalni del, ki ga uvaja večbesedni veznik in sicer. Če je le mogoče, se namreč ponavljanju veznika in izognemo, pa čeprav v tem primeru kršimo načelo, da je najobičajnejše zaporedje inter (razen če za drugačen vrstni red ni še kakšnih vsebinsko-skladenjskih razlogov; o tem smo v svetovalnici že pisali). Besedilo s popravkoma bi se torej glasilo:

  • Iz zneska, dobljenega s prodajo, se poplačajo najprej terjatve iz naslova zakonite preživnine, terjatve iz naslova odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti ali zmanjšanja oziroma izgube delovne zmožnosti, in terjatve iz naslova odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, terjatve delavcev iz delovnega razmerja z dolžnikom ter terjatve prispevkov za socialno zavarovanje, ZAPADLIH ZA ENO LETO, in sicer ne glede na to, ali so te terjatve zavarovane z zastavno pravico na prodani nepremičnini ali ne.

  Tina Lengar Verovnik, Nataša Gliha Komac (september 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.