×

Svojilni pridevniki iz ženskih imen: Maria
 • Vprašanje:

  Kako sklanjamo svojilni pridevnik iz italijanskega ženskega imena Maria. Mislim, da je pravilno Marijin, ampak nisem prepričana.


  Odgovor:

  Aktualna pravopisna pravila predvidevajo, da se bodo vsa imena ženskega spola, ki se končujejo na sklop samoglasnik a, sklanjala brez vmesnega j (Pia, Maria ...). Na to kaže usmeritev v pravopisnem pravilu 927, ki dopušča j le v rodilniku dvojine in množine: Maria Marie Marii Mario ... vendar Marij ...

  Nekoliko drugače je pri tvorbi svojilnega pridevnika, kjer pravopis sledi manj izrecno izraženemu načelu, da pridevniška oblika sledi iz rodilniške množinske, torej Pijin.

  SP 2001, člen 927: V tvorjenki se pogosto pokaže glas j, ki ga v podstavi sicer ne pišemo ali pa ga pišemo le v posameznem sklonu:

  • rádio : rádij- -ski > rádijski;
  • Pía : Píj- -in > Píjin (prim. rod. mn. Pij). (Prim. § 701.)

  Tudi člen 963 v SP 2001 nas obvezuje glede podaljšave z j: _Če se osnova v imenovalniku končuje na samoglasnik, se za i, y podaljša z j, npr. LiviaLivijin, Kitti – Kittijin, Jenny – Jennyjin.

  V nadaljevanju pa pravilo pravi, da podaljšava za e, a, o, u ni obvezna ..., kar pomeni, da pišemo te pridevnike lahko z j ali brez njega. Ob zgledih Tea, boa, Minu bi morali (sledeč dikciji pravil) dopustiti dvojnico _Tea – Tejin/Tein, _boa – bojin/boin, _Minu – Minujin/Minuin, a v pravopisu so navedene le oblike brez j.

  Pri pripravi predloga novega pravopisa smo ugotovili, da jezikovna raba izkazuje dvojnice Piin, Mariin, verjetno tudi zato, da bi bilo že iz pridevnika razvidno, da je izhodiščno ime Pia, Maria in ne Pija ali Marija.

  Deloma to logiko najdemo tudi v pravopisu, ki dovoljuje (zgoraj že omenjene) dvojnice pri oblikah boa, Tea, Lea, in ko navaja npr. nepravilne oblike tvorbe moških pridevnikov tipa Croniin (namesto Cronijin).

  V spletnem Slovarju pravopisnih težav (2014--), ki ga najdete na slovarskem portalu Fran in v katerem predstavljamo predloge novih rešitev, zagovarjamo ob aktualni pravopisni rešitvi (Pijin,Marijin) tudi oblike brez j (Mariin, Piin).

  Odgovor na podobno vprašanje si lahko preberete tule:

  Svojilni pridevniki iz ženskih imen

  Helena Dobrovoljc, Marko Snoj (marec 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.