×

Zapis številk z besedo • Vprašanje:

  Zanima me, do kod števila pišemo z besedo in od kod naprej s številko. Od kod pravilo, da števila do enajst oz. do enaindvajset pišemo z besedo? Katero pravilo velja?

  Odgovor:

  Nenapisano pravilo, s katerim so nas seznanjali predvsem v osnovni šoli, se je glasilo, da (a) pišemo z besedo nižja števila (od 0 do 12 ali ponekod od 0 do 10), s številko pa višja števila (od 12 oziroma od 10 dalje). Gre za dogovor, ki očitno ni povsem brez izjem, saj v nekaterih drugih okoljih pišejo z besedo le (b) števila do 10, še drugje pa (c) števila do 21. Slednji način je verjetno prevzet po angleškem vzoru, saj se v angleščini zapisovalni sistem števnikov spremeni prav pri številu 21: … fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one
  Težko bi presodili, kateri način (a, b ali c) je najbolj razširjen. Načeloma velja, da smo pri odločitvi v kontekstu istega besedila čim bolj dosledni.

  Omenimo še nekaj posebnosti:

  • Pravilo o pisanju števnikov z besedami (tudi če se ga sicer v besedilu dosledno držimo) znotraj tesneje povezanih besednih zvez ne velja (pišemo osem- do osemnajstletniki ali 8- do 18-letniki, ne pa 8- do osemnajstletniki).

  • Ne glede na izbrani način zapisa števnikov še vedno pišemo s številko tiste števnike, ki se pojavljajo na začetku povedi (Šestindvajset plesalcev, starih od 11 do 16 let, bo …), števnike ob okrajšanih merskih enotah (Potrebujemo 5 kg zrelih zdravih paradižnikov), pri navajanju stoletij ipd.

  • Različno se glede zapisa števnikov z besedami ravnamo tudi v različnih besedilih. V besedilu, v katerem števičnih podatkov sicer ni, je zaradi večje tekočnosti branja bolje zapisovati tudi višja (zlasti nekompleksna) števila z besedo: npr. dvajset let. V besedilu, polnem številčnih podatkov, pa tudi števila pod 10 (12) zaradi večje preglednosti zapisujemo s števkami.

  Preberite tudi odgovor: Zapisovanje vrstilnih števnikov v besedilu.

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.