×

»Saudova« ali »Savdska« Arabija? • Vprašanje:

  V pravopisnem slovarju 2001 je zapisano ime države Sávdska Arábija, tako tudi v pravopisnem členu 185.
  V Jezikovni svetovalnici (tudi 12. 12. 2016) ste v odgovoru na vprašanje o zapisu Liechtenstein ali Lihtenštajn, ko se sklicujemo na državo, zapisali:

  »V slovenskem jezikovnem prostoru se glede standardizirane oblike zemljepisnih imen posvetujemo s komisijo Vlade Republike Slovenije za zemljepisna imena. Navadno njihove odločitve objavlja Geodetska uprava.«

  V teh virih pa je ime države Saudova Arabija:
  Drago Kladnik in Drago Perko v knjigi Slovenska imena držav, že pred to knjigo v Seznamu tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku Geodetske uprave Republike Slovenije, tudi v znanstveni monografiji Slovenski eksonimi, pa seveda tudi v razpredelnici slovenskih eksonimov, ki jo pripravljajo slovenski geografi v mednarodni skupini strokovnjakov za tovrstna imena.

  Kako se odločiti? Katero obliko upoštevati? Bodo v novem pravopisu upoštevane samo standardizirane oblike zemljepisnih imen?

  Uporabljeni viri

  Odgovor:

  Glede imen držav slovenisti in pravopisci upoštevamo konsenz, ki ga je dosegla podkomisija, sestavljena iz jezikoslovcev in geografov v okviru Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije. Načeloma tudi časovni odmik ne kaže na to, da bi bilo treba ta dogovor spremeniti (kot je npr. pri Papua Nova Gvineja, pri kateri so v KSZI sprejeli dejanskemu stanju neustrezajoče ime Papuanska Nova Gvineja), izjeme pa so seveda imena držav, ki se porajajo na novo in oblikujejo nove imenske oblike. Novi pravopis bo kot vsak dosedanji pravopis uzakonil uradna imena držav: taka kot veljajo uradno v obdobju priprave pravil.
  Edina možnost za razhajanja, ki jih v tem kontekstu vidimo, se pojavlja pri imenih, pri katerih je mogočih razumeti proces podomačevanja kot prevajanje imen (São Tomé and Príncipe São Tomé in Principe Sveti Tomaž in princ), ali imena, pri katerih je mogočih več podomačenih različic, npr. Saudova Arabija (po odločitvi Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade RS, dalje KSZI) in Savdska Arabija (po odločitvi pravopiscev v Slovenskem pravopisu 2001).
  Predhodni pravopisni priročnik iz leta 1962 je sicer kodificiral le ime Saudova Arabija, pri katerem je svojilna pridevniška oblika sistemsko potrjena z dejstvom, da je izhodiščna beseda Saud oz. Ibn Saud, ime ustanovitelja države.
  Slovenski pravopis 2001 pa je na osnovi prevladujoče rabe dal prednost obliki Savdska Arabija. Ta oblika imena (kot tudi pridevnik na -ski in prebivalski imeni za moški in ženski spol) tudi danes prevladuje v jezikovni rabi, npr. v korpusu Gigafida.

  pogostnost v Gigafidi
  Saudova Arabija Savdska Arabija
  265 5874
  saudovoarabski savdskoarabski
  0 133

  Sodeč po pogostnosti, bi tudi danes pravopisci dali prednost uveljavljeni obliki Savdska Arabija, ki je sicer – ne glede na izvor pridevnika – normirana tudi v drugih evropskih slovanskih jezikih (hr. Saudijska Arabija, češ. Saúdská Arábie, pol. Arabia Saudyjska, rus. Саудовская Аравия), izkazuje pa tudi živo pridevniško obliko (savdskoarabski).

  Ime prebivalca Savdske Arabije je Savdijec, prebivalke Savdijka, pridevnik, ki se nanaša na državo, pa savdski. Redkeje se pojavlja dvojnica savdijski. SP 2001 v slovarskem delu sicer navaja še pridevnik savdskoarabski, ki je tehnično sicer možen, medtem ko o prebivalcu kraljevine kar molči. Slovenski viri prinašajo še obliko Savdec (in morda tudi za žensko Savdka), in sicer zaradi vzporednosti s prevladujočo pridevniško obliko savdski.

  Podobne besedotvorne dvojnice, ki jih je danes v rabi precej (sirskisirijski, etiopski – etiopijski) imajo različna izhodišča, npr.: egiptovski iz Egipt – egipčanski* iz Egipčan.

  O tem, katero obliko bo v nastajajočem novem pravopisu izbrala na osnovi vsega povedanega in tega, kar ste tudi sami navedli kot dejstvo, pa je pred obravnavo tega vprašanja v komisiji preuranjeno trditi, zato je treba na odločitev komisije še počakati.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (december 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.