×

Snop slovničnih vprašanj • Vprašanje:

  Imam nekaj dilem pri slovnici slovenskega jezika:

  1. Kako pišemo v povezavi v Škotsko ‒ bil je na Škotskem, v Škotski, na Škotski?
  2. Potem me zanima, kakšna je razlika pri uporabi glagolov preizkusiti in poskusiti.
  3. Pa zapis let: 90. let prejšnjega stoletja ali 90 let prejšnjega stoletja? V 90. letih?
  4. Zanima pa me tudi razlika pri uporabi besed osveščati in ozaveščati? Kdaj uporabiti kateri izraz?
  5. In še dilema pri pridevnikih: lepi avto, lep avto‒ kdaj se konča na i in kdaj ne?

  Odgovor:

  Na večino vprašanj, ki ste jih zastavili, smo v svetovalnici že večkrat odgovarjali – tudi z daljšimi razlagami, v katerih z zgledi ponazorimo posebnosti in odstopanja od temeljnih pravil. Predlagam, da si preberete že objavljene odgovore, in sicer:

  1. mešanje sklanjatev ženskega in srednjega spola pri krajevnih samostalnikih na -ska/-sko (v Škotskobil je na Škotskem, v Škotski, na Škotski)
   Odgovor:
   https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1734/na-v-japonsko-in-iz-z-japonske

  2. osveščati – ozaveščati
   Odgovor:
   https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1477/normativno-vrednotenje-glagolov-ozaveščati-in-osveščati

  3. zapisovanje desetletij v stoletju
   Odgovor:
   https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1221/zapisovanje-desetletij-v-stoletju

  4. določna in nedoločna oblika pridevnika
   Odgovori na skupni povezavi:
   https://svetovalnica.zrc-sazu.si/tags/določni in nedoločni pridevnik

  Pri vprašanju, v katerem nas sprašujete o razliki med glagoloma preizkusiti in poskusiti, se sklicujemo na Slovar slovenskega knjižnega jezika:

  • poskusiti > izražati prizadevanje osebka za uresničitev dejanja (poskusil je dvigniti kamen) … ipd.
  • preizkusiti > z uporabo ugotoviti ustreznost, učinkovitost česa (preizkusiti nov motor) ... ipd.

  V SSKJ opozarjajo na pogosto, a neprimerno uporabo glagola poskusiti v pomenu ‘narediti kaj, da se ugotovi ustreznost kake lastnosti, stanja’ v zgledih: hotel je poskusiti svoje moči. Taki primeri so v rabi kar pogosti, npr.poskusiti svojo srečo na volitvah. V tem kontekstu bi bilo pomensko ustrezneje uporabiti glagol preizkusiti.

  Helena Dobrovoljc (januar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.