×

Ujemanje povedka in priredno zloženega osebka, povezanega z »in«/»ali« ter uporaba zveze »s strani«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali v naslednjem primeru uporabimo glagol v ednini ali dvojini: ustanova in/ali raziskovalec izjavlja (ali izjavljata)?
  Poleg tega pa še, ali je v pravnih besedilih dopustna uporaba zveze s strani, kadar imamo zelo dolge in kompleksne povedi. Npr.: kršitev s strani ustanove, njenih zaposlenih, zastopnikov itd.


  Odgovor:

  Na vprašanje o ujemanju povedka s priredno zloženimi osebki smo že odgovorili, odgovore najdete na povezavi – ujemanje priredno zloženega osebka. Vendar v teh odgovorih ni upoštevana danes pogosta izrazna možnost, ko v prirednem osebku oba člena povežemo z veznikom oz. dvema veznikoma, oba veznika in in ali povežemo s poševnico (in/ali), s čimer želimo poudariti bodisi vezalnost bodisi izbirnost.
  Če je že ob vezniku ali opaženo ujemanje z dvojinsko/množinsko povedkovo vezjo, četudi je z vidika logike nesmiselno, je še toliko bolj upravičena needninska povedkova oblika: ustanova in/ali raziskovalec izjavljata …
  Mogoči sta torej obe obliki glagola: edninska in dvojinska.

  Predložna zveza s strani, ki jo že SSKJ kategorizira kot zgradbo, značilno za »pisarniško, poslovno, včasih togo izražanje«, je značilna za nominalno in posledično pasivno/trpniško izražanje. Če ne želimo izreči ustanova, njeni zaposleni in zastopniki so kršili …, se izrazimo manj neposredno: kršitev s strani ustanove, njenih zaposlenih, zastopnikov.
  Da bi bolj natančno opredelili, kako je v vaši povedi, bi jo morali vpeti v širši kontekst, ki nam ni bil predstavljen. Vsekakor pa je sama predložna zveza s strani v tem smislu obravnavana enako, ne glede na to, ali je poved zapletena ali ne.

  Večji vpliv na ohranjanje zveze s strani kot normativno »oporečne« je pravzaprav njena zamenljivost in ohranjanje pomena. Tako lahko v povedi Tudi po informacijah s strani podjetja K2M turisti pogrešajo novo turistično karto zvezo s strani kar izpustimo (Tudi po informacijah podjetja K2M turisti pogrešajo novo turistično karto), saj je povsem redundantna.

  Če jo sicer razumemo kot rezultat izpusta (Tudi po informacijah, dobljenih s strani podjetja K2M, turisti pogrešajo novo turistično karto), bi tudi v tem primeru namesto zveze s strani lahko uporabili predlog od: Tudi po informacijah, dobljenih od podjetja K2M, turisti pogrešajo novo turistično karto.

  Po drugi stani v povedi Štetje je bilo organizirano s strani IUCN izpust ni mogoč, temveč moramo – če želimo zvezo s strani izpustiti – namesto samostalniškega izbrati glagolsko izražanje: Štetje je organizirala IUCN, kar pa v določenih kontekstih spremeni pomen ali vpliva na govorčevo željo.

  Kolegice terminologinje (M. J. Tomazin, T. Fajfar in M. Ž. Karer), ki se ukvarjajo s pripravo novega pravnega slovarja, podobno opažajo, da v pravnem jeziku tudi zveza s strani dobiva nezaznamovan pomen, saj je v posameznih kontekstih nezamenljiva ali zahteva zamenjava z drugim izraznim/skladenjskim sredstvom preveč ubesedovalnih sprememb.

  Helena Dobrovoljc (april 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.